Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy jest organem władzy publicznej, organem egzekucyjnym. Powierzono mu wykonywanie przede wszystkim czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Komornik powierzone czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, co do zasady, wykonuje osobiście. W ściśle określonych przypadkach może zlecić wykonywanie niektórych czynności asesorowi komorniczemu lub aplikantowi komorniczemu. Zlecenie wykonywania tych czynności jest dopuszczalne jedynie w celu przygotowania do wykonywania zawodu komornika.

Zadania komornika sądowego

Wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, za wyjątkiem czynności powierzonych sądowi jako organowi egzekucyjnemu. Jeżeli chodzi o orzeczenia, to mogą to być: orzeczenia sądu lub referendarza sądowego, prawomocne lub natychmiast wykonalne zaopatrzone w klauzulę wykonalności, która jest niezbędna do wszczęcia egzekucji;

Uprawnienia komornika

* Wykonuje inne tytuły wykonawcze oraz tytuły egzekucyjne, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności np. prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywną lub prawomocne postanowienie komornika o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego;

* Wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;

* Wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzeniu spisu inwentarza;

* Wykonuje inne zadania określone w innych ustawach, np. poszukiwanie majątku upadłego na zlecenie syndyka.

Egzekwowanie długów przez komornika

Komornik sądowy egzekwuje długi wynikające z orzeczeń sądów (nakazów, wyroków) wydanych przede wszystkim w sprawach cywilnych. Orzeczenia sądu, aby mogły być skierowane do egzekucji, muszą być zaopatrzone w klauzulę wykonalności, którą również nadaje sąd. Poza orzeczeniami, podstawą egzekucji mogą być ugody sądowe lub akty notarialne, ale również muszą posiadać klauzulę wykonalności.

Niekiedy komornik egzekwuje inne długi np. należności administracyjne w oparciu o administracyjne tytuły wykonawcze wystawione przez np. naczelników urzędów skarbowych. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy dochodzi do tzw. zbiegu egzekucji tj. dwa lub więcej organów egzekucyjnych skierowało egzekucję do tego samego składnika majątku dłużnika np. wynagrodzenia za pracę. Wtedy jeden organ, który jest właściwy do prowadzenia łącznej egzekucji, przejmuje sprawy od innych organów.