Partnerzy serwisu:
Do udzielania zamówień realizacyjnych w zakresie umowy ramowej, większość obowiązków wynika z samodzielnych ustaleń zamawiającego.

Pytanie

Zamawiający przeprowadził postępowanie o zawarcie umowy ramowej na usługi powyżej progów unijnych i zawarł umowy ramowe z dwoma wykonawcami. Następnie zamawiający przeprowadził postępowanie jednostkowe do umowy ramowej, którego wartość nie przekroczyła progów unijnych. W jakim terminie zamawiający może zawrzeć umowę realizacyjną, po upływie 5 czy 10 dni od zawiadomienia o wyborze oferty? Czy zamawiający bierze pod uwagę wartość poszczególnych zamówień jednostkowych, czy wartość postępowania o zawarcie umowy ramowej. Jakie jeszcze obowiązki wynikające z ustawy Pzp musi wykonać zamawiający po udzieleniu zamówień jednostkowych?

Odpowiedź

Do udzielania zamówień realizacyjnych w zakresie umowy ramowej, większość obowiązków wynika z samodzielnych ustaleń zamawiającego. Mogą one być wskazywane wyprzedzająco - w dokumentach zamówienia o umowę ramową, lub w dokumentach dotyczących każdego z postępowań o udzielenie zamówień realizacyjnych.

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) zamawiający zawiera umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednie przepisy, dotyczące trybu właściwego dla wartości zamówienia. Przepisy Pzp zobowiązują wówczas, między innymi do oszacowania wartości zamówienia, powołania komisji przetargowej, zachowania terminów ustawowych przewidzianych dla odpowiednich procedur, stosowania elektronicznych środków komunikacji, zamieszczania stosownych ogłoszeń. 

Najpierw aukcja elektroniczna

Udzielenie zamówienia jednostkowego (realizacyjnego), w przypadku umowy ramowej zawartej z większą liczbą wykonawców dokonywane jest zgodnie z warunkami zamówienia określonymi w umowie ramowej - bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, lub po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, np. w przypadku gdy nie wszystkie warunki wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw określono w umowie ramowej albo przeprowadzenie nowego postępowania, przewidziano odpowiednio w dokumentach zamówienia poprzedzającego zawarcie umowy ramowej. 

W przypadku, gdy zamawiający prowadzi postępowanie o zamówienie jednostkowe, udziela go po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej, na zasadach określonych w dziale II rozdziale 6 Pzp, lub następującej procedury:

* przed udzieleniem zamówienia zamawiający pisemnie zaprasza do składania ofert wykonawców zdolnych do wykonania konkretnego zamówienia;

* wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem złożoności przedmiotu zamówienia oraz czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia ofert w odniesieniu do zamówienia;

* oferty składa się pisemnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a z ich zawartością nie można się zapoznać przed upływem terminu ich składania;

* zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia dotyczących umowy ramowej, powiadamiając odpowiednio o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

O terminie zawarcia umowy decyduje zamawiający

Ustawa Pzp nie narzuca terminów w procedurach o udzielenie zamówień realizacyjnych. Szczegóły procedowania i terminy ustala zamawiający odpowiednio, w dokumentach zamówienia na zawarcie umowy ramowej lub w stosownym zaproszeniu do składania ofert. 

Termin na zawarcie umowy jednostkowej, może być wskazany przez zamawiającego w dokumentach lub uzgodniony przez strony przed zawarciem tej umowy.

Ważne

Zamawiający może nie przekazywać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo nie zamieszczać ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych zawierającego informację o udzieleniu zamówienia objętego umową ramową albo unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamówień udzielonych w ramach zamówień realizacyjnych, nie wykazuje się także w sprawozdaniu rocznym o udzielonych zamówieniach, o którym mowa w art. 82 Pzp, obowiązek ten dotyczy wyłącznie zawartych umów ramowych. 

Podstawa prawna

Art. 311 - art. 314 Ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). 

* Iwona Bujak - praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od 1994r.), pracownik wydziału zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce.