Partnerzy serwisu:
Aby zastosować art. 30 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający musi wykazać spełnianie przesłanek tego przepisu.

Pytanie

W planie zamówień mamy zaplanowane postępowanie na produkcję filmów i animacji w podziale na części z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania (tryb podstawowy). Jedno postępowanie zostało już przeprowadzone, drugie jest zaplanowane, ale jeszcze nie wszczęte. Po zatwierdzeniu planu otrzymaliśmy dodatkowe zlecenie od jednostki nadzorującej min. na produkcję spotów reklamowych. Czy produkcję spotów reklamowych należy dołączyć do zamówienia na produkcję filmów? Wydaje się, że przedmiot zamówienia jest j tożsamy. Usługa może zostać zrealizowana przez jednego wykonawcę i postępowania na drugą część zamówienia jeszcze nie wszczęliśmy. Jeśli produkcję spotów i produkcję filmów należy traktować jako jedno zamówienie to czy zamówienia na spoty reklamowe można udzielić na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp i zastosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia? Czy konieczne jest uzasadnianie faktu skorzystania z art. 30 ust. 4? Czy uzasadnieniem dla skorzystania z art. 30 ust. 4 może być pilna potrzeba realizacji zamówienia?

Odpowiedź

Jeżeli przedmiot zamówienia jest tożsamy to produkcję spotów reklamowych należy dołączyć do zamówienia na produkcję filmów. Zamówienia na spoty reklamowe można udzielić na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp i zastosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia.

Aby zastosować art. 30 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający musi wykazać spełnianie przesłanek tego przepisu. Zamawiający nie jest zobowiązany do dodatkowego uzasadnienia skorzystania z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Jednakże w przypadku niestosowania przepisów ustawy, należy mieć na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp.

Wyjaśnienie

W trakcie udzielania zamówień zamawiający może stosować art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Zgodnie z tym przepisem do 20% łącznej wartości tych części zamówienia i do wartości 80 000 euro (356 288 zł) dla dostaw lub usług zamawiający może zastosować przepisy dotyczące wartości tej części. 

Zamawiający stosując przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp zawsze powinien mieć na względzie art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami.

W omawianej sytuacji, jeżeli zamawiający spełnia przesłanki art. 30 ust. 4 ustawy Pzp może zastosować ten przepis.

Jeżeli przy udzielaniu zamówienia na produkcję spotów reklamowych nie będzie stosowana ustawa Pzp zamawiający powinien uzasadnić to obiektywnymi przyczynami.

W mojej opinii pilna potrzeba realizacji zamówienia zleconego (nieplanowanego) i rozliczenie zlecenia w wyznaczonym przez jednostkę nadzorującą terminie będą uzasadnionymi obiektywnymi przyczynami udzielenia tego zamówienia.

Podstawa prawna

Art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Magdalena Kossak-Tabor  - radca prawny, ekspertka w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych, była pracowniczka Urzędu Zamówień Publicznych, kierowała wydziałem kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w UZP, przygotowywała i prowadziła postępowania o udzielenie zamówień publicznych, doradza zamawiającym i wykonawcom, współpracuje z renomowaną kancelarią prawną specjalizującą się w zamówieniach publicznych