Partnerzy serwisu:
Zdarzają się sytuacje, w których osoby oczekujące zwrotu podatku PIT ostatecznie nie otrzymują pieniędzy z tego tyłu. Może to wynikać m.in. z działań komorniczych.

Komornik wkracza do akcji wówczas, gdy wierzycielowi nie uda się porozumieć ze swoim dłużnikiem i odzyskać należności na drodze polubownej. Z tytułem wykonawczym wydanym przez sąd komornik może wszcząć egzekucję, która jest niczym innym jak przymusowym ściągnięciem długu. Komornik może odzyskać dług przez zajęcie m.in. rachunku bankowego. Nie zawsze jednak dłużnik ma na koncie wystarczające środki na pokrycie zadłużenia.

Innym sposobem na odzyskanie należności jest zajęcie wynagrodzenia bądź emerytury dłużnika, ale komornik nie ma prawa zająć całości tych świadczeń. Najwięcej może zabrać dłużnikom alimentacyjnych (do 60. proc wynagrodzenia czy emerytury i to nawet w przypadku najniższej krajowej), ale i tak musi zostawić im środki niezbędne do przeżycia.

Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Jednym ze świadczeń, które komornik może zająć bez żadnych przeszkód jest natomiast zwrot podatku. Wiele osób po wypełnieniu deklaracji PIT co roku czeka na jak najszybszy przelew z Urzędu Skarbowego (zwłaszcza ci podatnicy, którzy mogą skorzystać z ulg i zwolnień). Jeśli ktoś ma jednak zaległości w regulowaniu swoich zobowiązań, może nie doczekać się nadpłaty ze skarbówki. Komornik może zająć całą sumę, nie ma tu żadnych ograniczeń (nawet w sytuacji, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie)

Jak sprawdzić, czy nasz zwrot podatku został zajęty?

W jaki sposób można sprawdzić, czy faktycznie nasz zwrot podatku został zajęty przez komornika? Obowiązek poinformowania o tym spoczywa na kancelarii komornicza zajmującą się egzekucją. Na adres podatnika powinno przyjść stosowne pismo w tej sprawie. Zdarzają się jednak przypadki nieodbierania listów przez dłużnika lub wysłania ich na niewłaściwy adres. W takiej sytuacji podatnik może przez jakiś być nieświadomy tego, że jego nadpłata została poddana komorniczej egzekucji. Jeśli czas oczekiwania na zwrot podatku niepokojąco się przedłuża, warto zapytać o szczegóły właściwy Urząd Skarbowy (często wystarczy rozmowa telefoniczna, po uprzedniej weryfikacji danych).

Co ważne, egzekucja naszych długów może się nie skończyć na jednorazowym zajęciu zwrotu podatek. Jeśli nasze zaległości względem wierzyciela są znaczne, komornik może zajmować nadpłatę nawet przez wiele lat z rzędu.

 • Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

  Zamówienia publiczne
  Iwona Bujak
  Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Jak sporządzić zobowiązanie do udostępnienia zasobów w zamówieniach publicznych?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z przewidzianymi w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, zasadami udostępniania zasobów wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 • Jak ocenić oferty zawierające różne stawki podatku VAT

  Zamówienia publiczne
  Anna Kaźmierczak
  W orzecznictwie KIO wskazuje się że oceny ofert należy dokonać z uwzględnieniem prawidłowej i zgodnej z prawem w danym momencie, stawki podatku VAT. Ocena ofert z uwzględnieniem zaniżonej stawki podatku VAT (czyli nieprawidłowo ustalonej) prawia, że takie oferty są bardziej konkurencyjne, a to z kolei narusza zasadę uczciwej konkurencji.