Partnerzy serwisu:
Opcja jest możliwa do zastosowania, gdy zamawiający oprócz zakresu podstawowego zamówienia planuje jakieś dodatkowe elementy, albo zamówienie więcej przedmiotu zamówienia, niż planuje w danym momencie.

Pytanie

Wykonawca złożył ofertę na pierwotnym formularzu ofertowym. Formularz ofertowy był zmieniany w ten sposób, że wykonawca miał podać cenę zamówienia podstawowego w jednej kolumnie, a w drugiej cenę zamówienia według prawa opcji. Ocenie podlega cała cena tj. zamówienie podstawowe wraz z prawem opcji. Wykonawca złożył ofertę na formularzu pierwotnym, gdzie była podana łączna wartość zamówienia wraz z prawem opcji. Czy taki wykonawca podlega odrzuceniu, czy należy go wezwać do złożenia wyjaśnień? Mam wątpliwości, bo ocenie podlega cała cena i ten wykonawca uwzględnił w ofercie cenę podstawową wraz z prawem opcji tylko tego nie rozdzielił na kwotę podstawową i na kwotę z prawem opcji.

Odpowiedź

Kwestia ta nie ma wpływu na kryterium oceny ofert, którym była cena łączna, a oferta nie podlega odrzuceniu.

Wyjaśnienie

Opcja jest możliwa do zastosowania, gdy zamawiający oprócz zakresu podstawowego zamówienia planuje jakieś dodatkowe elementy albo zamówienie więcej przedmiotu zamówienia, niż planuje w danym momencie. Jest to często plan na przyszłość, ale niekiedy decyzję o skorzystaniu z opcji zamawiający będzie podejmował już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, po otwarciu ofert. Zwykle dzieje się tak, gdy powodem skorzystania z tego narzędzia jest obawa, czy zamawiającemu wystarczy środków finansowych na sfinansowanie zakresu podstawowego wraz z opcją.

Zdaniem UZP

Jak wskazuje w komentarzu do prawa opcji Urząd Zamówień Publicznych, warunki ustanowienia opcji, jej przedmiot i zakres leżą w gestii zamawiającego i nie doznają ograniczeń ze strony ustawodawcy. Różnorodność przedmiotów zamówień oraz uwarunkowań organizacyjnych ich udzielania nie pozwala bowiem na przyjęcie uniwersalnych rozwiązań. Rozwiązania te mają jedną cechę wspólną – uelastycznienie warunków realizacji zamówienia publicznego. Uelastycznienie to jest efektem kształtowania się potrzeb zamawiającego w toku realizacji zamówienia. Do jego uruchomienia nie jest wymagana zgoda wykonawcy.

Gdzie przewidzieć opcję?

Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli zamawiający przewiduje opcję musi przewidzieć opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają następujące warunki: określają rodzaj i maksymalną wartość opcji; określają okoliczności skorzystania z opcji; nie modyfikują ogólnego charakteru umowy. Zamawiający musiał więc w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia podać wartość opcji, wobec czego, jeśli w formularzu ofertowym podana została cena całkowita, zawierająca cenę za zakres podstawowy oraz cenę opcji, to można z niej matematycznie obliczyć cenę, za zakres podstawowy.

W tym zakresie, zamawiający powinien, korzystając z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp dokonać poprawienia, tzw. innej omyłki w ofercie wykonawcy, obliczając cenę za zakres podstawowy i niezwłocznie informując o tym wykonawcę.

Kwestia ta nie ma wpływu na kryterium oceny ofert, którym była cena łączna.

Podstawa prawna

Art. 223 ust. 2 pkt 3), art. 441 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710).

Marzena Kopacka-Biculewicz - prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, autor licznych publikacji i opinii z dziedziny zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, pracownik kadry kierowniczej państwowej uczelni wyższej