Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie musi sporządzać raportu z realizacji zamówienia w sytuacji, gdy umowa została wykonana w terminie zgodnie z umową i jej aneksami.

Pytanie

Zamawiający we wzorze umowy przewidział, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp możliwość zmiany umowy w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających lub wpływających na opóźnienie wykonania przedmiotu umowy. Taka sytuacja zaistniała i termin wykonania umowy został przedłużony stosownym aneksem o dwa miesiące czyli ponad 30 dni. Czy w takiej sytuacji zamawiający ma obowiązek sporządzić raport z realizacji umowy uznając, że wystąpił przypadek wskazany w art. 446 ust. 1 pkt 3? Wydaje się, że skoro umowa została wykonana zgodnie z uzasadnionym aneksem opóźnienie, którego dotyczy raport nie wystąpiło i umowa została zrealizowana w terminie.

Odpowiedź

Zamawiający nie musi sporządzać raportu z realizacji zamówienia w sytuacji, gdy umowa została wykonana w terminie zgodnie z umową i jej aneksami.

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 446 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w przypadku, gdy wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej:

a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro,

b) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro;

Zgodnie z Komentarzem Urzędu Zamówień Publicznych do art. 446 ustawy Pzp (pkt. 2, str. 1118) „Opóźnienie to każde niewykonanie zobowiązania w terminie. A zatem w każdej sytuacji zrealizowania umowy z przekroczeniem terminu wykonania o co najmniej 30 lub 90 dni (w zależności od wartości zamówienia i rodzaju zamówienia) zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia raportu. Należy pamiętać, że termin zakończenia usługi, dostawy lub roboty budowlanej należy określać w dniach, tygodniach miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. Reasumując, dla konieczności sporządzenia raportu niezbędnym jest rozważenie okoliczności i ustalenie, czy mamy do czynienia z opóźnieniem realizacji umowy."

Celem wprowadzenia tego przepisu było zobligowanie zamawiających do przeprowadzenia oceny realizacji zamówienia w przypadku napotkania trudności i problemów w trakcie wykonywania zamówienia. Do katalogu tych sytuacji należą m.in. naliczenie kar umownych, odstąpienie od umowy czy opóźnień.

Na gruncie prawa cywilnego opóźnienie jest niedotrzymaniem terminu spełnienia świadczenia (art. 476 kodeksu cywilnego).

W analizowanej sprawie zamawiający przedłużył pierwotnie zaplanowany termin wykonania zamówienia zgodnie z przewidzianymi przesłankami zmiany umowy, zatem w realizacji zamówienia nie wystąpiły opóźnienia. Tym samym, zamawiający nie jest zobligowany do sporządzenia raportu z realizacji zamówienia.

Podstawa prawna

Art. 446 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Magdalena Kossak-Tabor - radca prawny, ekspertka w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych, była pracowniczka Urzędu Zamówień Publicznych, kierowała wydziałem kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w UZP, przygotowywała i prowadziła postępowania o udzielenie zamówień publicznych, doradza zamawiającym i wykonawcom, współpracuje z renomowaną kancelarią prawną specjalizującą się w zamówieniach publicznych