Partnerzy serwisu:
Zamawiający może wskazać szacunkową ilość z uwzględnieniem w OPZ tego faktu (z zapisem, iż zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu o 20 proc.).

Pytanie

Czy w postępowaniu na dostawę energii, w którym zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić ilości energii zamawianej, można wskazać szacunkową ilość z uwzględnieniem w OPZ tego faktu (z zapisem, iż zamawiający zastrzega, iż podana ilość jest szacunkowa i Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu o 20%). Czy zwiększenie to powinno być może opisane w ramach opcji lub wznowienia? Oczywiście do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zamawiający przyjmie zakres powiększony o 20%.

Odpowiedź

Zamawiający może wskazać szacunkową ilość z uwzględnieniem w OPZ tego faktu (z zapisem, iż zamawiający zastrzega, iż podana ilość jest szacunkowa i zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu o 20%).

Przy czym 80% musi być minimalną wielkością świadczenia wykonawcy, która nie będzie zmniejszana, a dodatkowe 20% powinno być opisane w ramach opcji.

Artykuł 433 pkt 4 ustawy Pzp wskazuje, że projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Zamawiający nie może zmniejszać zakresu umowy w sposób ograniczony

Postanowienia umowy nie mogą przewidywać dowolnego ograniczenia wartości lub wielkości świadczenia w trakcie wykonywania umowy. Tym samym zamawiający nie może zmniejszać zakresu zamówienia w sposób nieograniczony. Wykonawcy przystępując do postępowania, muszą wiedzieć, jaką część zamówienia będą realizować i jaka wartość świadczenia jest im zagwarantowana. Wynika to z obowiązku opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, a także uwzględnienia wszystkich okoliczności związanych z realizacją zamówienia, które wpływają na sporządzenie oferty, w szczególności jej wycenę. Jak wskazano w Komentarzu UZP do ww. przepisu (https://www.gov.pl/web/uzp/komentarz-do-prawa-zamowien-publicznych): „Do obowiązków zamawiającego należy zdefiniowanie minimalnego zakresu świadczenia na podstawie zawartej umowy, gwarantujące wykonawcy związane z tym zakresem umowy wynagrodzenie."

Można wykorzystać instytucje opcji

Z kolei zwiększenie ilości można opisać przez instytucję opcji, wskazaną w art. 441 ust. 1 Pzp.  Prawo opcji to jednostronne uprawnienie zamawiającego do kształtowania zakresu zamówienia, polegające na możliwości rozszerzenia zamówienia podstawowego (gwarantowanego) o określone usługi, roboty budowlane lub dostawy, których potrzeba wykonania może wystąpić na etapie realizacji zamówienia. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest uwzględnienie w szacowaniu wartości zamówienia zakresu objętego prawem opcji (art. 31 ust. 2 Pzp) oraz spełnienie wymagań określonych wart. 441 Pzp.

Podstawa prawna

Art. 433 pkt 4 oraz 441 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Renata Dzikowska - radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, wieloletni pracownik UZP, obecnie naczelnik w instytucji zamawiającej

 • Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

  Zamówienia publiczne
  Tomasz Czoik
  Egzekucja komornicza może ciągnąć się latami. Co jednak w przypadku, gdy komornik nie ma z czego ściągnąć długu? Tego dowiecie się z tekstu.
  Komornik
 • Jakich świadczeń nie może zająć komornik?

  Zamówienia publiczne
  Tomasz Czoik
  Niespłacanie rat kredytu, zaleganie z zapłaceniem mandatu czy nieopłacony czynsz mogą sprawić, że pewnego dnia do drzwi zapuka nam komornik, który będzie mógł rozpocząć wobec nas postępowanie egzekucyjne. Warto jednak wiedzieć, że nie ma prawa on zająć całego majątku i wszystkich naszych świadczeń.
  Komornik
 • Zamawiający może odstąpić od wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Katalog sytuacji uprawniających do rezygnacji z wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny na podstawie art. 224 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter otwarty.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.