Partnerzy serwisu:
Egzekucja komornicza może ciągnąć się latami. Co jednak w przypadku, gdy komornik nie ma z czego ściągnąć długu? Tego dowiecie się z tekstu.

Jednym ze sposobów na odzyskanie pieniędzy od swojego dłużnika jest egzekucja komornicza. Aby wierzyciel mógł jednak skierować sprawę do komornika, musi wcześniej uzyskać w sądzie tzw. tytuł wykonawczy.

Co może zostać zajęte przez komornika?

Komornik odzyska dług w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika, poprzez zajęcie:

* nieruchomości,

* ruchomości (na przykład samochodu, telewizora),

* wynagrodzenia za pracę,

* rachunku bankowego,

* wierzytelności (na przykład wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło),

* praw majątkowych (na przykład akcji, udziałów w spółce).

Czego nie może zająć komornik?

Nie wszystkie przedmioty lub prawa majątkowe dłużnika mogą jednak zostać zajęte przez komornika. Do tego wliczają się m.in.

* pościel, bielizna i ubrania codzienne, niezbędne dla dłużnika i członków jego rodziny,

* zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i jego rodziny przez miesiąc,

* narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy dłużnika przez jeden tydzień, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych,

* świadczenia socjalne (czyli m.in. środki z programu 500+, świadczenia rodzinne i wychowawcze, zasiłki dla opiekunów, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i porodowe, świadczenia integracyjne).

A ile czasu trwa właściwie egzekucja komornicza? Odpowiedź może się wydać prosta: aż do całkowitego spłacenia długu. Warto przy tym pamiętać, że na łączną kwotę z tytułu egzekucji komorniczej oprócz należności głównej składają się też m.in.:

* odsetki od należności głównej;

* koszty procesu i koszty prowadzenia egzekucji;

* opłata egzekucyjna (czyli wynagrodzenie komornika);

* koszty klauzuli wykonalności.

Spłacanie długu w ramach egzekucji komorniczej może więc ciągnąć się latami – dopóki dłużnik żyje i dysponuje odpowiednim majątkiem. W przypadku jego śmierci, dług przechodzi na spadkobierców. Mają oni jednak możliwość odrzucenia go bądź zrzeczenie się dziedziczenia.

Kiedy egzekucja komornicza jest bezskuteczna?

Problem pojawia się w momencie, gdy komornik nie ma z czego ściągnąć długu – wówczas egzekucja staje się bezskuteczna. Wierzyciel musi zostać listownie poinformowany o zaistniałej sytuacji. Po otrzymaniu takiego pisma ma on siedem dni na przedstawianie komornikowi ewentualnego innego sposobu egzekucji długu. Jeśli tego nie zrobi, egzekucja zostanie umorzona. W takiej sytuacji komornik składa do sądu wniosek o wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

A po jakim czasie dług się przedawnia? Następuje to od 6 do 10 lat od uprawomocnienia się tytułu egzekucyjnego (w zależności od sytuacji). Po upływie tego terminu komornik odmówi wszczęcia egzekucji. Nie oznacza to jednak, że dług został anulowany. Bieg przedawnienia może zostać przerwany, m.in. za sprawą:

* wszczęcia mediacji;

* zawnioskowania do wierzyciela o rozłożenie długu na raty;

* podpisania ugody lub porozumienia;

* złożenia pozwu przez wierzyciela.

 • Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

  Zamówienia publiczne
  Iwona Bujak
  Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Jak sporządzić zobowiązanie do udostępnienia zasobów w zamówieniach publicznych?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z przewidzianymi w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, zasadami udostępniania zasobów wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 • Jak ocenić oferty zawierające różne stawki podatku VAT

  Zamówienia publiczne
  Anna Kaźmierczak
  W orzecznictwie KIO wskazuje się że oceny ofert należy dokonać z uwzględnieniem prawidłowej i zgodnej z prawem w danym momencie, stawki podatku VAT. Ocena ofert z uwzględnieniem zaniżonej stawki podatku VAT (czyli nieprawidłowo ustalonej) prawia, że takie oferty są bardziej konkurencyjne, a to z kolei narusza zasadę uczciwej konkurencji.