Partnerzy serwisu:
Podmioty kwalifikowane jako odrębni zamawiający, nie są zobowiązane do łącznego szacowania wartości zamówień tożsamych, nawet jeżeli ich realizacja służy osiągnięciu wspólnego celu.

Pytanie

Organizujemy wydarzenie wspólnie z innym zamawiającym. Na organizację wydarzenia składa się kilka zamówień między innymi: catering – zamówienie do 130 000 zł netto; wynajem – zamówienie na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 6; nagłośnienie – zamówienie do 130 000 zł (Nie zlecamy realizacji firmie eventowej). W przypadku jednego z zamówień – budowa stoisk, szacunkowa wartość przekracza 130 000 zł dla całego wydarzenia. W przypadku, gdy zamówienie na budowę stoisk w części zostanie udzielone przez jednego zamawiającego i w części przez drugiego zamawiającego żaden z zamawiających (współorganizatorów wydarzenia) nie przekroczy 130 000 zł netto w ramach swojego zamówienia. Czy właściwym jest udzielenie tych zamówień jako zamówień do 130 000 zł netto (bez ustawy Pzp) przez każdego zamawiającego odrębnie, czy też należy je traktować jako zamówienie o wartość przekraczającej 130 000 zł netto i przeprowadzić wspólne postępowanie Pzp.

Odpowiedź

Podmioty kwalifikowane jako odrębni zamawiający, nie są zobowiązane do łącznego szacowania wartości zamówień tożsamych, nawet jeżeli ich realizacja służy osiągnięciu wspólnego celu (tu organizacji wydarzenia).

Wyjaśnienie

Pod pojęciem zamówienia publicznego należy rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

Zakres zamówienia publicznego określają zatem ramy umowy zawieranej pomiędzy podmiotem kwalifikowanym jako zamawiający a wykonawcą zamówienia publicznego, z tym jedynie wyjątkiem, że zakres umowy może być węższy od zakresu zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje jego działu na części. I tu weryfikowana jest tożsamość usług i robót budowlanych oraz podobieństwo dostaw. Weryfikacja ta odbywa się jednak wyłącznie w granicach zamówień udzielanych przez konkretnego zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku realizacji wspólnego przedsięwzięcia przez kilku zamawiających, nie dochodzi do wspólnego szacowania wartości tożsamych/podobnych świadczeń, o ile ich realizacja będzie odbywała się w oparciu o odrębne umowy.

Podobnie, kwestia ta jest regulowana w przypadku wspólnej realizacji projektów współfinansowanych z UE. Co do zasady bowiem, partnerzy realizujący wspólnie projekt nie są zobowiązani do określania właściwej procedury udzielenia zamówień na podstawie łącznej wartości zamówień tożsamych, realizowanych w tym samym projekcie przez więcej niż jednego partnera. Zasadą jest bowiem szacowanie wartości zamówień w ramach jednostki.

Podstawa prawna

Art. 7 pkt 32 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).

Katarzyna Bełdowska - prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji  z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej.