Partnerzy serwisu:
Wykonawca powinien wystąpić do wykonawcy z wezwaniem do uzupełnienia oświadczenia o podwykonawcy.

Pytanie

Zamawiający prowadzi postępowanie na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp. Jeden z wykonawców do oferty dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów wskazując do dyspozycji następujące zasoby/osoby z uprawnieniami: zdolność techniczna – referencje. Sposób/zakres wykorzystania ww. zasobów: podwykonawstwo. Jednakże w formularzu ofertowym wykonawca w części dotyczącej podwykonawstwa w kolumnie pn. nazwa i adres podwykonawcy wskazał: "Nie znana na etapie przetargu". Na etapie weryfikacji ofert zamawiający zwrócił się do wykonawców o przesłanie wykazu wykonanych robót wraz z referencjami. Wykonawca o którym mowa powyżej wskazał w wykazie wykonanych robót podmiot na którego zasoby się powoływał. Podmiot ten spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ponadto oba te podmioty reprezentuje ta sama osoba - wszystko zgodnie z przepisami. Co w tym przypadku powinien zrobić zamawiający. Czy wezwać wykonawcę to wykazania w ofercie podmiotu udostępniającego zasoby jako podwykonawcę w tym zadaniu ze wskazaniem części zamówienia jaka zostanie mu powierzona? Jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej? Czy powinny być to wyjaśnienia treści oferty? Czy też należy podjąć inne kroki w stosunku do tego wykonawcy?

Odpowiedź

Wykonawca powinien wystąpić do wykonawcy z wezwaniem do uzupełnienia oświadczenia o podwykonawcy.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią art. 462 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, a zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

Interpretacja tego przepisu, wskazuje, jak podkreśla E. Wiktorowska w komentarzu, do wspomnianego przepisu, iż realizacja przez wykonawcę obowiązku informacyjnego na etapie składania ofert może nastąpić wyłącznie w okolicznościach, gdy firmy podwykonawców, z którymi wykonawca zamierza zrealizować określone działania, są mu w tym momencie już znane. Zasadność powyższej interpretacji potwierdza w szczególności treść art. 71 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego „instytucja zamawiająca może żądać albo zostać zobowiązana przez państwo członkowskie do żądania od oferenta, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby podał ewentualnych proponowanych podwykonawców", a także treść standardowego formularza JEDZ (pkt D „Informacje dotyczące podwykonawców"), gdzie wykonawca wskazuje, czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia. Jeśli tak, to w świetle wzoru powyższego formularza wykonawca zobowiązany jest podać wykaz proponowanych podwykonawców, jeśli jest mu on wiadomy.

Jeśli wykonawca do oferty dołączył zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wiedzy i doświadczenia i w zobowiązaniu zostało wskazane, że sposobem udostępnienia wykonawcy zasobów, przy wykonywaniu zamówienia będzie podwykonawstwo, to również wykonawca powinien wskazać w ofercie nazwę tego podmiotu, jako podwykonawcę oraz część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Są to jednak informacje, które podlegają uzupełnieniu, wobec czego, wykonawca powinien wystąpić do wykonawcy, w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z wezwaniem do uzupełnienia oświadczenia o podwykonawcy.

Podstawa prawna

Art. 128 ust. 1, art. 462 ust. 1 i 2 ustawy z 11.09.2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710).

Art. 71 ust. 2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

Marzena Kopacka-Biculewicz - prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, autor licznych publikacji i opinii z dziedziny zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, pracownik kadry kierowniczej państwowej uczelni wyższej