Partnerzy serwisu:
Instytucja wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty każdorazowo ma na celu usunięcie wszelkich wątpliwości zamawiającego, w tym również jeżeli zamawiający potrzebuje potwierdzenia prawidłowości swojej interpretacji zapisów w ofercie.

Pytanie

Wykonawca z USA w formularzu ofertowym podał wartość netto oferty, stawkę VAT -23% i kwotę brutto. Czy Zamawiający musi wezwać wykonawcę do wyjaśnienia zaoferowanej ceny brutto? Czy tak złożona oferta może zostać uznana za prawidłową ponieważ zgodnie z przepisami zamawiający płaci wykonawcy z USA tylko netto, a VAT odprowadza sam do US?

Odpowiedź 

Instytucja wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty każdorazowo ma na celu usunięcie wszelkich wątpliwości zamawiającego, w tym również jeżeli zamawiający potrzebuje potwierdzenia prawidłowości swojej interpretacji zapisów w ofercie.

Wyjaśnienie

Zauważyć należy, że jedynym przepisem w ustawie Pzp dotyczącym sposobu postępowania z ofertami w zakresie podatku  vat jest art. 225 ustawy Pzp. Dotyczy on jednak sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstaje po stronie zamawiającego. Jeżeli w przypadku wskazanym w zapytaniu, zamawiający jest pewien obowiązku odprowadzenia podatku po stronie wykonawcy, wówczas wskazany przepis nie ma zastosowania. W takim przypadku wiążące są wyłącznie zapisy swz i formularza ofertowego. Jeśli zamawiający nie przewidział odpowiedniego sposobu przedstawienia oferty w przedmiotowym przypadku, wówczas nie można obarczać wykonawcę winą za nieczytelnie złożoną ofertę.

Dlatego też, w ocenie autora, zasadne będzie wystąpienie do wykonawcy o złożenie wyjaśnień w zakresie wszelkich wątpliwości w związku z koniecznością odprowadzenia podatku vat.

Podstawa prawna      

Art. 225 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

Agnieszka Gwóźdź – Kuzior - autorka bloga www.blogopzp.pl, były kierownik zespołu zamówień publicznych w instytucji zamawiającej, obecnie Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów instytucji zamawiającej, posiada tytuł radcy prawnego