Partnerzy serwisu:
W postępowanie egzekucyjne, które toczy się przed komornikiem sądowym jako organem egzekucyjnym, w określonych sytuacjach może ingerować sąd.

Ingerencja ta może polegać na zleceniu komornikowi podjęcia określonych czynności w postępowaniu egzekucyjnym lub ich zaniechania. Sąd może także uchylać czynności komornika lub je modyfikować. Ponadto sąd może wstrzymywać czynności komornika.

Jedną z takich możliwości jest wstrzymanie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego w związku z wniesioną skargą na czynności komornika. Osoba, która wniosła skargę (skarżący) może w skardze zawrzeć wniosek o wstrzymanie wykonania czynności lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Warto podkreślić, że wniesienie skargi na czynności komornika sądowego nie powoduje automatycznego wstrzymania czynności egzekucyjnych. Czynności te mogą być w dalszym ciągu podejmowane i wykonywane przez komornika sądowego. Kiedy skarżący, którym zazwyczaj jest dłużnik, chce dodatkowo zawnioskować, oprócz wniesienia skargi, aby sąd wstrzymał czynności komornika lub zawiesił postępowanie egzekucyjne do czasu rozpoznania skargi, to musi to wyraźnie wskazać w skardze lub odrębnym wniosku.

Należy jednak pamiętać, że złożenie wniosku przez skarżącego o wstrzymanie czynności lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza każdorazowego uwzględnienia takiego wniosku przez sąd. Sąd rozpoznając wniosek skarżącego zbada czy istnieją przesłanki do uwzględnienia takiego wniosku i poinformuje o tym skarżącego. Sąd może nie uwzględnić wniosku o wstrzymanie czynności egzekucyjnych lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego.  Warto pamiętać, że sąd może uwzględnić wniosek skarżącego tylko częściowo i np. zawiesić postępowanie egzekucyjne jedynie w części.

Innym przypadkiem ingerencji sądu w postępowanie egzekucyjne jest sytuacja, w której na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu wykonawczego lub wstrzymał jego wykonanie albo kiedy dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji.

Wstrzymanie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez sąd musi wyraźnie wynikać z przepisów prawa, które określają w jakich konkretnie sytuacjach sąd może podjąć taką decyzję. Natomiast skargę na czynność lub zaniechania działania przez komornika sądowego można wnieść w każdym przypadku, kiedy prawa strony lub innej osoby, zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.