Partnerzy serwisu:
W przypadku przetargu nieograniczonego (tryb udzielenia zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi unijne) ustawa Prawo zamówień publicznych określa, że termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zamawiający może wyznaczyć termin krótszy niż wskazany powyżej nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, między innymi gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Intencją ustawodawcy przy wprowadzeniu ww. możliwości, było objęcie jego dyspozycją szerokiego katalogu przypadków, w których możliwym będzie skrócenie terminu składania ofert – w tym również przypadków, które zamawiający mógł przewidzieć lub które wynikają

z przyczyn, za które odpowiada zamawiający. Potwierdzenie powyższego znajduje się

w Dyrektywie 2014/24/UE (Dz.Urz.UE.L Nr 94, str. 65), która w motywie 46 wskazuje, że: „Instytucje zamawiające powinny mieć możliwość skrócenia niektórych terminów mających zastosowanie w procedurze otwartej i ograniczonej oraz w procedurach konkurencyjnych z negocjacjami, w przypadkach gdy dane terminy byłyby niewykonalne ze względu na pilną konieczność, która powinna zostać należycie uzasadniona przez instytucję zamawiającą. Należy doprecyzować, że nie musi to być wyjątkowo pilna konieczność spowodowana okolicznościami, których instytucja zamawiająca nie może przewidzieć i których nie można jej przypisać."

W konsekwencji w obowiązującym stanie prawnym zamawiający ma znaczną swobodę w podejmowaniu decyzji o skróceniu 35 dniowego terminu składania ofert do dni 15, co może mieć istotne znaczenie np. w ostatnich tygodniach roku.

Konieczne uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert.

Każdorazowo jednak w dokumentach zamówienia – np. w protokole z postępowania – musi znaleźć się uzasadnienie wykazujące, że w konkretnej sytuacji zaistniała uzasadniona, pilna potrzeba udzielenia zamówienia z wykorzystaniem uprawnienia określonego w art. 138 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia powinna być uzasadniona obiektywnymi okolicznościami, nie zaś subiektywnym poczuciem pilności zamawiającego.