Partnerzy serwisu:
Zawieszenie postępowania egzekucyjnego następuje wtedy, kiedy wystąpiła przeszkoda w jego dalszym prowadzeniu. Przeszkoda ta ma charakter przejściowy i można ją usunąć. Nie jest to przeszkoda trwała i nieusuwalna tak jak w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego, które kończy postępowanie.

W czasie zawieszenia postępowania niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, za wyjątkiem tych, które zmierzają do jego podjęcia. Organ egzekucyjny w czasie zawieszenia postępowania nie może dokonywać nowych czynności, w tym zajęć egzekucyjnych, ale co do zasady czynności egzekucyjne już dokonane przed zawieszeniem postępowania pozostają w mocy, chyba że co innego wynika z wniosku wierzyciela lub orzeczenia sądu.

Możemy wyróżnić trzy grupy przyczyny zawieszenia postępowania.

Zawieszenie postępowania z mocy prawa

Pierwsza grupa to zawieszenie postępowania z mocy prawa (obligatoryjne zawieszenie postępowania), np.:

1) w razie zaprzestania czynności organu egzekucyjnego wskutek siły wyższej,

2) w związku z ogłoszeniem upadłości dłużnika,

3)  w pewnych przypadkach w postępowaniu restrukturyzacyjnym np. w związku z wszczęciem postępowania sanacyjnego.

Zawieszenie postępowania z urzędu

Druga grupa to zawieszenie postępowania egzekucyjnego z urzędu (obligatoryjne zawieszenie postępowania), np.:

1) kiedy wierzyciel lub dłużnik nie mają zdolności procesowej, ani przedstawiciela ustawowego, dotyczy to również osób prawnych,

2) w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika.

Trzecia grupa to zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek, np.:

1) wierzyciela jako dysponenta postępowania egzekucyjnego (ze wskazaniem przyczyny złożenia wniosku lub bez wskazywania takiej przyczyny),

2) dłużnika:

- jeżeli sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu wykonawczego,

- jeżeli sąd wstrzymał wykonanie tytułu wykonawczego,

- w razie złożenia przez dłużnika wymaganego zabezpieczenia według orzeczenia sądu,

- jeżeli w postępowaniu nakazowym lub upominawczym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym dokonano doręczenia wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty na niewłaściwy adres dłużnika.

Na postanowienie wydane przez komornika sądowego o zawieszeniu postępowania lub o odmowie zawieszenia postępowania, stronom postępowania egzekucyjnego przysługuje skarga na czynność komornika sądowego.