Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy przystępuje do egzekucji z wynagrodzenia za pracę poprzez jego zajęcie. W tym celu zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego długu i do całkowitej jego spłaty nie wolno mu odbierać wynagrodzenia, ani też nim rozporządzać poza częścią wolną od zajęcia.

Dotyczy to pobieranego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy. Komornik nie może zająć dłużnikowi całego wynagrodzenia za pracę i dłużnikowi musi pozostać kwota na jego utrzymanie.

Role i obowiązki komornika oraz pracodawcy

Jednocześnie komornik wzywa pracodawcę przesyłając mu odpis zajęcia wynagrodzenia za pracę, aby poza kwotą wolną od zajęcia nie wypłacał dłużnikowi wynagrodzenia i przekazywał wynagrodzenie komornikowi. Ponadto na podstawie zajęcia wynagrodzenia pracodawca jest zobowiązany do przedstawienia komornikowi informacji dotyczących wysokości wynagrodzenia dłużnika za okres ostatnich trzech miesięcy, a także do wskazania w jakiej kwocie i w jakim terminie zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane komornikowi. Pracodawca jest również zobowiązany do poinformowania komornika o wszelkich przeszkodach, które uniemożliwiłyby wykonanie nałożonych obowiązków. W sytuacji zmiany okoliczności pracodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym komornika sądowego. Pracodawcy nie wolno pozbawić dłużnika całości wynagrodzenia. Musi on pozostawić pracownikowi kwotę wolną od zajęcia i egzekucji.

Za niewykonanie nałożonych na pracodawcę obowiązków komornik może go ukarać grzywną do 5000 zł.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę obowiązuje nadal, choćby po zajęciu nawiązano z dłużnikiem nowy stosunek pracy lub zlecenia, albo choćby zakład pracy przeszedł na inną osobę, jeżeli osoba ta o zajęciu wiedziała.

Zasady potrącania i kwoty wolne od zajęcia w egzekucji

Wynagrodzenie podlega potrąceniu na poczet egzekucji, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Kwoty wolne od zajęcia i egzekucji w 2024 roku

Przy egzekucji długów na poczet świadczeń alimentacyjnych wolna od zajęcia i egzekucji jest kwota 3/5 wynagrodzenia. Egzekucje można prowadzić również z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przy egzekucji innych długów niż alimenty, wolna od egzekucji jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, od 1 stycznia będzie to 4242 zł brutto. Po odliczeniu kwoty wolnej od egzekucji w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie podlega potrąceniu na poczet egzekucji do 50 proc.