Partnerzy serwisu:
Skutkiem wejścia w życie nowego rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, wyższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszone od dnia 01 stycznia 2024 r.  będą musiały uwzględniać zmiany wprowadzone na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2495 z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów (Dz. Urz. UE L 2023/2495 z 16.11.2023) oraz komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE (Dz. Urz. UE C, C/2023/902 z 16.11.2023).

Na podstawie wyżej wskazanych zmian w dyrektywach Parlamentu Europejskiego, w dniu 3 grudnia 2023 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podpisał Obwieszczenie w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1344).

Nowe progi w Pzp w 2024 roku

Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, wyższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Z dniem 01 stycznia 2024 roku nastąpi zmiana w odniesieniu do zamawiających, których dotychczas obowiązywał próg:

- 140.000 € przy zamówieniach na dostawy lub usługi - nowy próg wynosić będzie: 143.000 €,

- 5.382.000 € przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosić będzie: 5.538.000 €.

Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne.

W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury) progi zostały zmienione w poniższy sposób:

- 215.000 € przy zamówieniach na dostawy lub usługi zmniejszono na: 221.000 €,

- dotychczasowe 5.382.000 € przy zamówieniach na roboty budowlane – zmienia się na: 5.538.000 €.

Również w odniesieniu do zamawiających sektorowych zmieniono dotychczas obowiązujące progi odpowiednio:

- dla dostaw lub usług – po zmianie -  443.000 €

- dla robót budowlanych – po zmianie - 5.538.000 €.

Kurs euro w Pzp w 2024 roku

Jednocześnie należy zauważyć, że średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, dla postępowań o zamówienie publiczne wszczynanych od dnia 1 stycznia 2024 r. – wynosi 4,6371 pln (przed zmianą wynosił: 4,4536 pln).

Natomiast próg obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych określony w art. 2 ust. 1 pkt. 1 w kwocie 130.000,00 pln - nie ulega zmianie.

 • Święta w innych krajach w 2024 r., czyli dni wolne od pracy na saksach

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  W Polsce w 2024 r. przypada 13 dni świątecznych, wolnych od pracy. A jak to wygląda w innych krajach?
 • Wymiar czasu pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Zastanawiałeś się kiedyś, ile godzin rocznie spędzasz w pracy? Decyduje o tym Kodeks Pracy i konkretną sumę łatwo obliczyć. W 2024 r., jeśli pracujesz na pełnym etacie (i oczywiście nie rozchorujesz się - czego ci gorąco życzymy) - będzie to 2008 godzin.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Dni wolne od pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Na jakie dni tygodnia przypadają święta w 2024 r.? To ważna informacja także dla osób, które chcą zoptymalizować swoje plany urlopowe - by wykorzystując jak najmniej urlopu, zapewnić sobie jak najdłuższy wypoczynek.