Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy prowadzi egzekucję z rachunku bankowego dłużnika na podstawie zajęcia.

Komornik przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi. Komornik wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności. W przypadku trudności z wypłatą wierzytelności bank jest zobowiązany do zawiadomienia komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty. Zawiadomienie jest skuteczne (obowiązuje) także w przypadku niewskazania rachunku bankowego.

Równocześnie z przesłaniem zawiadomienia do banku komornik zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.

Jak komornik zajmuje rachunek bankowy?

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty:

1) których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia;

2) które zostały wpłacone na inny rachunek, otwarty po dokonaniu zajęcia.

Jakie środki są zwolnione od egzekucji?

Nie wszystkie środki podlegają zajęciu na rachunku bankowym dłużnika. Środki zwolnione od egzekucji na rachunku bankowym można podzielić na dwie kategorie.

Pierwsza to środki zwolnione co do określonej kwoty. Aktualnie jest to kwota 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obliczana w stosunku miesięcznym tj. w 2024 roku 3181,50 zł. Taką kwotę bank jest zobowiązany pozostawić dłużnikowi każdego miesiąca. Kwotę wolną oblicza się sumując wszystkie wpływy na rachunek dłużnika. Po przekroczeniu kwoty wolnej bank zrealizuje zajęcie egzekucyjne. Kwota wolna od egzekucji nie obowiązuje w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz w przypadku rachunków prowadzonych dla potrzeb działalności gospodarczej.

Jakie świadczenia są wyłączone z zakazu wypłat z zajętego rachunku?

Druga kategoria zwolnień, to zwolnienia wskazane przedmiotowo.

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących ze świadczeń, dodatków i zasiłków, takich jak: świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze (tzw. „500+", obecnie „800+"), świadczenie dobry start, jednorazowe świadczenie "Za życiem", rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, dodatek osłonowy, dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dodatek elektryczny, a także świadczenie wspierające i inne.

Jakie wypłaty są wyłączone z zakazu wypłat z zajętego rachunku?

Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621). Wypłata na wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne - tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty. Bank dokonuje wypłat, na podstawie zezwolenia komornika. Wypłaty na alimenty i renty alimentacyjne następują do rąk uprawnionego do tych świadczeń.

 • Święta w innych krajach w 2024 r., czyli dni wolne od pracy na saksach

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  W Polsce w 2024 r. przypada 13 dni świątecznych, wolnych od pracy. A jak to wygląda w innych krajach?
 • Wymiar czasu pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Zastanawiałeś się kiedyś, ile godzin rocznie spędzasz w pracy? Decyduje o tym Kodeks Pracy i konkretną sumę łatwo obliczyć. W 2024 r., jeśli pracujesz na pełnym etacie (i oczywiście nie rozchorujesz się - czego ci gorąco życzymy) - będzie to 2008 godzin.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Dni wolne od pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Na jakie dni tygodnia przypadają święta w 2024 r.? To ważna informacja także dla osób, które chcą zoptymalizować swoje plany urlopowe - by wykorzystując jak najmniej urlopu, zapewnić sobie jak najdłuższy wypoczynek.