Partnerzy serwisu:
Z dyspozycji art. 135 ust. 6 ustawy Pzp wynika, że treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie

W przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych, w związku z zastrzeżeniem części SWZ, tj. dokumentacji technicznej dot. OPZ udostępnianej na wniosek wykonawcy, wpłynęło do zamawiającego pytanie dot. udostępnionej mu (w trybie, o którym mowa powyżej - tj. na wniosek) dokumentacji technicznej. Czy w związku z powyższym udzielona mu odpowiedź powinna zostać udostępniona na stronie postępowania, czy jedynie przesłana do Wnioskodawcy, czy zastosowanie ma tutaj art. 135 ust. 6?

Odpowiedź

Z dyspozycji art. 135 ust. 6 ustawy Pzp wynika, że treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Zatem jeśli w postępowaniu ma miejsce sytuacja określona w ww. art. 133 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, tj. jeżeli zamawiający:

nie może udostępnić części SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodu jednej z sytuacji określonej w art. 65 ust. 1, przekazuje ją w inny sposób określony przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu;

nie może udostępnić części SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodu ochrony poufnego charakteru informacji zawartych w SWZ, określa w ogłoszeniu o zamówieniu sposób dostępu do tych informacji oraz wymagania związane z ochroną ich poufnego charakteru,

wówczas treść wyjaśnień wraz z zapytaniami przekazuje jedynie wykonawcom, którzy otrzymali SWZ (jej części), nieudostępnioną na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wyjaśnienia SWZ będą przekazywane wykonawcom w inny sposób niż na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyłącznie wtedy, gdy dotyczą tej części SWZ, która nie była udostępniana na tej stronie.

Podstawa prawna

Art. 133 ust. 2 i 3, art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

* Renata Dzikowska - radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, wieloletni pracownik UZP, obecnie naczelnik w instytucji zamawiającej

 • Święta w innych krajach w 2024 r., czyli dni wolne od pracy na saksach

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  W Polsce w 2024 r. przypada 13 dni świątecznych, wolnych od pracy. A jak to wygląda w innych krajach?
 • Wymiar czasu pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Zastanawiałeś się kiedyś, ile godzin rocznie spędzasz w pracy? Decyduje o tym Kodeks Pracy i konkretną sumę łatwo obliczyć. W 2024 r., jeśli pracujesz na pełnym etacie (i oczywiście nie rozchorujesz się - czego ci gorąco życzymy) - będzie to 2008 godzin.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Jak zabezpieczyć spadek

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  O zabezpieczenie spadku orzeka sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku (w dniu śmierci spadkodawcy) we władaniu spadkodawcy.