Partnerzy serwisu:
Poza świadczeniami powtarzającymi się i ciągłymi, potwierdzeniem posiadania wymaganego przez zamawiającego doświadczenia mogą być umowy na usługi i dostawy wykonane i zrealizowane roboty budowlane.

Pytanie

W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego postawiliśmy warunek udziału: Wykonawca [...] zrealizował należycie co najmniej jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu konstrukcji X o wartości co najmniej Y. Wykonawca w toku postępowania przedstawił wykaz dostaw z którego wynika: dla kogo realizował zamówienie, przedmiot zamówienia – jedno zamówienie oraz wartość całkowitą (dodatkowo kwoty poszczególnych kamieni milowych – osobnych elementów), wskazał datę rozpoczęcia i adnotacje, że zamówienie jest w realizacji z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia 8 elementu. Jako dowody realizacji przedłożył faktury, oświadczenie własne o wykonaniu i wyjaśnienie, że wystąpił o referencje jednak na dzień złożenia PŚD nie otrzymał ich jeszcze (mail potwierdzający wysłanie prośby załączono). Czy możemy uznać za spełnienie warunku udziału w postępowaniu niezrealizowaną w całości dostawę, ale z potwierdzeniem, że dotychczasowe części wykonano należycie, a ich wartość przekracza minimum wymagane w SWZ?

Odpowiedź

Poza świadczeniami powtarzającymi się i ciągłymi, potwierdzeniem posiadania wymaganego przez zamawiającego doświadczenia mogą być umowy na usługi i dostawy wykonane i zrealizowane roboty budowlane. 

Wyjaśnienie

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych, na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, żądać wykazu dostaw lub usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Ustawodawca przesądza, że potwierdzeniem spełnienia warunków udział w postępowaniu mogą być także usługi i dostawy wciąż wykonywane, ale w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych.

Świadczenia powtarzające się okresowo a świadczenia ciągłe

Świadczeniami powtarzającymi się są zamówienia, które cechuje cykliczność (choć w niekoniecznie w jednakowych odstępach czasu), przewidywalność, niejednokrotność, brak możliwości jednorazowego wykonania. Przykładowo zalicza się do nich: prenumeratę prasy, sprzątanie biur, wywóz odpadów. Świadczeniami ciągłymi zaś są stałe zachowania wykonawcy, bez możliwości wyróżnienia samodzielnych, odrębnych czynności; typowym przykładem tego typu świadczeń są umowy na dostawę mediów czy też umowy prowadzenia rachunku bankowego. Jeśli zamówienie nie ma charakteru ciągłego lub powtarzającego się okresowo, to wykonawca nie ma możliwości wykazać warunku udziału w postępowaniu przy pomocy niezakończonej umowy. Zamawiający mógłby to inaczej uregulować w dokumentach zamówienia, określając, że będzie brał pod uwagę zakończone etapy umowy niezakończonej. W braku jednak takich uregulowań wykonawca jest zobowiązany do wykazania warunku udziału w postępowaniu przy pomocy umowy zakończonej.

Wykonana robota budowlana

Przy warunku udziału w postępowaniu, polegającym na zaprojektowaniu i wykonaniu konstrukcji, wykonawca powinien wykazać wykonaną robotę budowlaną, nie zaś dostawę. W przypadku robót budowlanych, na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu wykonawca może przedstawić wykaz wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych. Abstrahując od przedstawienia przez wykonawcę oświadczenia własnego, jako dowodu określającego, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, które może zostać przedstawione w wyjątkowym przypadku, gdy wykonawca nie jest w stanie uzyskać dowodu od podmiotu na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, to z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Podstawa prawna

§ 9 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

* Marzena Kopacka-Biculewicz - prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, autor licznych publikacji i opinii z dziedziny zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, pracownik kadry kierowniczej państwowej uczelni wyższej

 • Święta w innych krajach w 2024 r., czyli dni wolne od pracy na saksach

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  W Polsce w 2024 r. przypada 13 dni świątecznych, wolnych od pracy. A jak to wygląda w innych krajach?
 • Wymiar czasu pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Zastanawiałeś się kiedyś, ile godzin rocznie spędzasz w pracy? Decyduje o tym Kodeks Pracy i konkretną sumę łatwo obliczyć. W 2024 r., jeśli pracujesz na pełnym etacie (i oczywiście nie rozchorujesz się - czego ci gorąco życzymy) - będzie to 2008 godzin.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Jak zabezpieczyć spadek

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  O zabezpieczenie spadku orzeka sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku (w dniu śmierci spadkodawcy) we władaniu spadkodawcy.