Partnerzy serwisu:
Przepis art. 452 ust. 2 ustawy Pzp, określa maksymalny poziom żądania zamawiającego w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które wykonawca będzie zobowiązany wnieść przed podpisaniem umowy.

Pytanie

Zamawiających przeprowadza wspólnie postępowanie na podstawie art. 38 ust. 1 Pzp na dostawy paliw ciekłych. Zgodnie z zawartym porozumieniem całą procedurę przeprowadza jeden zamawiający, ale każdy w swoim zakresie zawiera umowę. Formularz ofertowy jest jeden dla 3 zamawiających. Wartość zamówienia dla każdej umowy jest wyliczana na podstawie ilości określonej dla każdego zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia SWZ i wartości z formularza ofertowego. Umowy zawierane są na okres 12 m-cy lub do wyczerpania ilości limitów paliwa np. 1850 m³ / okres obowiązywania umowy. Czy w związku z powyższym, że każdy zamawiający sam we własnym zakresie zawiera umowę można dla każdej umowy odrębnie określić zabezpieczanie należytego wykonania umowy, skoro zgodnie z art. 452 ust.1 ustala się zabezpieczenie w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie (formularz ofertowy jest jeden dla 3 zamawiających)?

Odpowiedź

Przepis art. 452 ust. 2 ustawy Pzp, określa maksymalny poziom żądania zamawiającego w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które wykonawca będzie zobowiązany wnieść przed podpisaniem umowy. Tym samym, z literalnej wykładni przepisu nie wynika zakaz podziału wskazanej maksymalnej wysokości zabezpieczenia na trzy części, adekwatne do wartości zawieranych umów. Wydaje się jednak, że wysokość zabezpieczenia dla każdej z zawieranych umów (procent) powinien zostać ustalony na tym samym poziomie.

Wyjaśnienia

Co do zasady, zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi przed zawarciem umowy. Wysokość zabezpieczenia ustala zamawiający w dokumencie zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że górna jego granica przewidziana przez ustawodawcę wynosi 5% lub 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Z przywołanych zasad wynika, że zadaniem zamawiającego jest ustalenie tego czy żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli tak – dookreślenie w jaki sposób zostanie ustalona jego ostateczna kwota. Ustawodawca wskazuje jako punkt odniesienia do obliczeń cenę całkowitą podaną w ofercie albo maksymalną wartość nominalną zobowiązania wynikającego z umowy, a zadaniem zamawiającego jest ustalenie procentowej wartości z poszanowaniem ustawowej, górnej granicy.

Z literalnej wykładni przepisu art. 452 ust. 2 ustawy Pzp, nie wynika natomiast zakaz niejako „rozbicia" tak obliczonej wysokości zabezpieczenia na kilka części w przypadku podpisywania na skutek postępowania kilku odrębnych umów. Jakkolwiek nie wydaje się zakazane żądanie wniesienia zabezpieczenia w podziale na kilka części, tak, w mojej ocenie, nie jest możliwe ustalanie kilku różnych „procentowych wartości" zabezpieczenia, każda obliczana w odniesieniu do ceny częściowej oferty, w przypadku podpisywania trzech umów na podstawie jednego formularza ofertowego (tj. braku podziału zamówienia na części).

Podstawa prawna

Art. 452 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.).

* Katarzyna Bełdowska - Prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej.

 • Święta w innych krajach w 2024 r., czyli dni wolne od pracy na saksach

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  W Polsce w 2024 r. przypada 13 dni świątecznych, wolnych od pracy. A jak to wygląda w innych krajach?
 • Wymiar czasu pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Zastanawiałeś się kiedyś, ile godzin rocznie spędzasz w pracy? Decyduje o tym Kodeks Pracy i konkretną sumę łatwo obliczyć. W 2024 r., jeśli pracujesz na pełnym etacie (i oczywiście nie rozchorujesz się - czego ci gorąco życzymy) - będzie to 2008 godzin.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Jak zabezpieczyć spadek

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  O zabezpieczenie spadku orzeka sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku (w dniu śmierci spadkodawcy) we władaniu spadkodawcy.