Partnerzy serwisu:
W dniu 11 czerwca 2007 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560). Wskazana ustawa przewiduje szereg zmian w dotychczas obowiązującej ustawie Prawo zamówień publicznych, które są istotne zarówno dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne jak i dla zamawiających. Najistotniejsze z wprowadzanych zmian przedstawiamy poniżej.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Tutaj znajdziesz najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

1) Zamówienia publiczne od 14.000 euro

Jedną z najistotniejszych zmian, które wprowadza wskazana powyżej ustawa jest podniesienie progu stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych. Dotychczas określona w art. 4 pkt. 8 kwota 6.000 euro po przekroczeniu której powstawał obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych zostaje podniesiona do 14.000 euro.

Przyjmując, że kurs euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610) wynosi 4,387 zł. z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wyłączone będą dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość netto nie przekroczy równowartości 61.418,00 zł.

Podniesienie progu stosowania ustawy ma w ocenie autorów nowelizacji pozwolić na łatwiejszy dostęp do środków publicznych małym firmom, które dotychczas nie były wstanie ponosić nierzadko znacznych kosztów związanych z przygotowaniem oferty przetargowej i udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Ponadto dzięki wprowadzanej zmianie progu stosowania ustawy, przy wydatkowaniu środków pochodzących z programów operacyjnych UE część beneficjentów nie będzie zobowiązana do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych gdyż uzyskane środki nie przekroczą kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8.

2) Likwidacja portalu internetowego

Wprowadzone w maju 2006r. poprzednie zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych nałożyły na zamawiającego obowiązek publikacji ogłoszeń o prowadzonych przetargach, których wartość mieści się w przedziale 6.000 - 60.000 euro na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

Pozytywne efekty centralnego portalu internetowego na którym wykonawcy mieli możliwość znalezienia ogłoszenia o prowadzonych w kraju przetargach spowodowały, że nowelizacja utrzymała zasadę publikowania ogłoszeń na stronach Urzędu Zamówień Publicznych. Zmianie ulega jednak miejsce publikacji. Dotychczas ogłoszenia o zamówieniach, których wartość nie przekraczała równowartości kwoty 60.000 euro były publikowane na stronach portalu internetowego UZP zaś zamówienia o wyższej niż wskazana wartości ogłaszano w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Od dnia 11 czerwca 2007 r. ogłoszenia o prowadzonych przetargach, których wartość przekroczy równowartość 14.000 euro, będą obligatoryjnie publikowane na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych, który od stycznia bieżącego roku wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępne są pod adresem internetowym: www.uzp.gov.pl. Natomiast dotychczas funkcjonujący portal internetowy UZP ulega likwidacji.

Przetargi z całej Polski. Przetargi - aktualne ogłoszenia

3) Uzupełnianie ofert

Zgodnie z dotychczas obowiązującym stanem prawnym art. 26 ust. 3 stanowi, że:

"Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania".

Wskazany przepis (w brzmieniu obowiązującym od maja 2006r.) budził szereg kontrowersji i problemów interpretacyjnych. Wykonawcy uczestniczący w przetargach niejednokrotnie spotykali się z różną (zgoła odmienną) interpretacją wskazanego przepisu przez poszczególnych zamawiających. Z dniem 11 czerwca 2007 r. wchodzi w życie nowa treść art. 26 ust. 3 zgodnie z którą Zamawiający "wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów."

Nieruchomości - ogłoszenia. Przetargi, licytacje nieruchomości - najnowsze ogłoszenia

Zatem uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów w sytuacji gdy zostaną wystawione po upływie terminie składania ofert będzie również możliwe.

Przykładowo wykonawca który nie otrzymał zaświadczenia o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego przed terminem składania ofert, będzie mógł przedstawić zaświadczenie wystawione już po terminie składania ofert.

Ponieważ wskazany przepis ma istotne znaczenie dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne jego praktyczne stosowanie będzie przedmiotem szczegółowych analiz zamieszczanych na stronach serwisu komunikaty.gazeta.pl.

4) Usługi z zakresu kultury bez przetargu

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych nadal utrzymuje przepis zgodnie z którym do usług z zakresu kultury zastosowanie znajduje norma wyrażona w art. 5 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Wskazany przepis wyłącza obowiązek stosowania przez zamawiającego szeregu wymogów proceduralnych związanych między innymi z przesłankami wyboru trybu, terminami prowadzenia postępowania itd. Ponadto po wprowadzeniu nowelizacji zamawiający (zgodnie z nowym art. 26 ust. 5) będzie mógł odstąpić od obowiązku żądania, od wykonawców ubiegających się o zamówienie z zakresu kultury, dokumentów potwierdzający spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

W nowym stanie prawnym bez względu na wartość zamówienia publicznego, którego przedmiot obejmuje usługę z zakresu kultury zamawiający nie będzie musiał żądać od wykonawcy ubiegającego się o zamówienie na usługi z zakresu kultury, dokumentów formalnych takich jak: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie z ZUS-u o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne itd.

5) Skrócenie minimalnych terminów na składanie ofert

Aktualnie minimalny termin składania ofert jaki może wyznaczyć zamawiający w odniesieniu do przetargów, których wartość nie przekracza równowartości 60.000 EURO, wynosi 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

Wchodząca w życie 11 czerwca br zmiana przepisów zakłada, że 7 dniowy termin składania ofert zamawiający będzie mógł wyznaczyć w przypadku zamówień publicznych mieszczących się w przedziale od 14.000 do 211.000 EURO (zamawiający samorządowi) lub 137.000 EURO (w przypadku zamawiających z administracji rządowej) - dotyczy dostaw bądź usług. W odniesieniu do robót budowlanych termin składania ofert nie może być krótszy niż 20 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 43 ust. 1).

Zamawiający może wyznaczać terminy dłuższe niż wskazane powyżej. Jednak jak wskazuje dotychczasowa praktyka zamawiający w zdecydowanej większości przypadków wyznaczają minimalne dopuszczalne terminy składania ofert.

Dla wzięcia udziału w przetargu i dochowania terminów składania ofert, koniecznym jest zatem codzienne analizowanie ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zmiany w zakresie terminów obejmują również zasady przedłużania terminu składania ofert. Obecnie zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin przedłuża się co najmniej o 7 dni.

Nowelizacja zakłada, że zamawiający będzie zmuszony przedłużyć termin składania ofert jeżeli czas na wprowadzenie zmian będzie krótszy niż 7 dni.

W pozostałych przypadkach podjęcie decyzji o ewentualnym przedłużeniu terminu składania ofert i długości okresu takiego przedłużenia będzie zależało od wyłącznej decyzji zamawiającego.

6) Zmiana zakresu informacji o wyniku przetargu

Zasadą wynikającą z ustawy Prawo zamówień publicznych jest, iż wykonawcy którzy złożyli oferty w danym postępowaniu otrzymują od zamawiającego informację o jego rozstrzygnięciu, wykonawcach wykluczonych oraz o odrzuconych ofertach.

Zawarty w art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych katalog informacji przekazywanych wykonawcy w związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne zostaje mocą nowelizacji rozszerzony o dodatkowe dane. Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 92 ust. 1 pkt. 1 nałożono na zamawiającego obowiązek niezwłocznego informowania wykonawców którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

W zakres nowelizacji wchodzi również nowy obowiązek zgodnie z którym w przypadku zamówień o wartości:

dla robót budowlanych > 20 mln. Euro,

dla dostaw bądź usług > 10 mln. Euro,

niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przekazuje informację o wyniku postępowania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

7) Zgoda wykonawcy na zawarcie umowy

W przypadku postępowań wszczętych po wejściu w życie wskazanej na wstępie ustawy, możliwe będzie podpisanie umowy z wybranym wykonawcą po upływie terminu związania ofertą.

Stosownie do postanowień zawartych w art. 94 ust. 1a: "Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach

określonych w złożonej ofercie."

Wprowadzony przepis ma za zadanie uporządkowanie dotychczasowych niejasności odnoszących się do możliwości zawarcia umowy po terminie związania ofertą.

Zapamiętaj:

Brak zgody na podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą nie oznacza utraty wniesionego wadium.

Licytacje komornicze Licytacje komornicze - aktualne ogłoszenia

8) Powołanie Krajowej Izby Odwoławczej

W mojej ocenie najistotniejszą ze zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych jest powołanie Krajowej Izby Odwoławczej. Pracownicy KIO będą zastąpią dotychczas obowiązujący system rozpatrywania odwołań przez arbitrów powoływanych z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Powstanie KIO ma przede wszystkim ujednolicić orzecznictwo w zakresie wnoszenia odwołań.

Dotychczasowa praktyka orzeczeń wydawanych przez Zespoły Arbitrów pokazuje bowiem, że w podobnych sprawach mogą wystąpić zupełnie odmienne wyroki.

Przepisy dotyczące rozpatrywania odwołań przez KIO wejdą w życie w dniu 12 października 2007 r.

Natomiast już od 11 czerwca 2007 r. zmianie się próg od którego wykonawcy mogą wnosić odwołania (do czasu powstania KIO rozpatrywane na dotychczas obowiązujących zasadach).

Nowelizacja zakłada, że od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi.

Zatem w przypadku gdy wykonawca bierze udział w postępowaniu prowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego odwołanie można wnieść jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość 211.000 euro, zaś dla postępowań ogłaszanych przez administrację publiczną wartość zamówienia musi przekraczać 137.000 Euro.

Ustalenie wskazanych progów od których powstaje możliwość wnoszenia odwołań było przedmiotem licznych dyskusji w trakcie prac legislacyjnych. Jeszcze na koniec marca Senat proponował aby odwołania były możliwe już w przypadku postępowań o wartości przewyższającej równowartość 60.000 Euro. Jednak Senacka poprawka została przez Sejm odrzucona. Czy dla systemu zamówień publicznych przyjęte progi umożliwiające wnoszenie odwołań okażą się racjonalne pokaże praktyka stosowania ustawy w tym zakresie.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560).

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)