Partnerzy serwisu:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do przedstawienia szeregu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.

Jednym z dokumentów, jaki może zostać zażądany przez zamawiającego na potwierdzenie znajdowania się przez wykonawcę sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jest polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający określając wskazany wymóg ustala również minimalną kwotę sumy gwarancyjnej na jaką musi opiewać przedstawiana polisa ubezpieczeniowa.

W praktyce udzielania zamówień publicznych pojawia się zatem pytanie - czy możliwe jest przedstawienie kilku polis, które po dodaniu sum gwarancyjnych potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu ?

Wskazany problem ma istotne znaczenie zwłaszcza dla wykonawców składających ofertę wspólną (tzw. oferta konsorcjum) lub wykonawcy, który posiada kilka polis ubezpieczeniowych. Warto zauważyć, iż ze względu na istotne znaczenie dla praktyki udzielania zamówień analizowane zagadnienie stanowiło podstawę szeregu orzeczeń wydanych przez zespoły arbitrów.

Można złożyć dwie polisy ubezpieczeniowe.

Przedmiotem jednej z ostatnich rozpraw zespołów arbitrów było rozstrzygnięcie czy prawidłowym jest złożenie dwóch a nie jednej polisy w sytuacji gdy sformułowany przez zamawiającego warunek odnosił się do przedstawienia "polisy". Odwołujący argumentował, że ponieważ suma gwarancyjna każdej z polis nie spełnia wymagań zamawiającego zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dodanie ich wartości jest niezgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z powodu nie spełnienia warunku udziału w przetargu.

Zespół Arbitrów rozpatrujący odwołanie nie znalazł jednak przepisu, który nakazywałby składanie tylko jednej polisy na całą sumę gwarancyjną.

Przewodniczący składu orzekającego stwierdził, że na podstawie analizy obowiązującego stanu prawnego nie ma żadnych podstaw do przyjęcia stanowiska, iż użycie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sformułowania "wykonawca musi złożyć polisę" zamyka możliwość złożenia dwóch polis, łącznie obejmujących wymaganą sumę ubezpieczenia.

Wykonawca startujący w przetargu ma prawo złożyć w przedstawianej ofercie dwie (lub więcej) polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Liczy się wówczas suma kwot gwarancyjnych wynikających ze złożonych polis.

Z żadnych postanowień ustawowych bądź umownych nie wynika, aby posiadanie dwóch polis zamykało zamawiającemu możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń na ich podstawie - zatem uniemożliwianie złożenia kilku polis ubezpieczeniowych może stanowić podstawę do postawienia zarzutu utrudniania dostępu do zamówienia publicznego.

Podstawa prawna:

- wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 03 października 2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1181/07).

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

  • Polisa OC musi być aktualna na dzień składania ofert

    Zamówienia publiczne
    Autor: Marek Okniński
    Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego, aby ten już na etapie składania ofert posiadał polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej aktualną przez cały okres realizacji zamówienia publicznego.
    Przetarg