Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego, aby ten już na etapie składania ofert posiadał polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej aktualną przez cały okres realizacji zamówienia publicznego.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

W szeregu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dotyczących realizacji robót budowlanych lub usług, zamawiający jako jeden z warunków udziału w postępowaniu określają konieczność posiadania przez wykonawcę polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo zamawiający precyzując warunki udziału w przetargu ustalają również wysokość sumy ubezpieczenia na jaką musi opiewać posiadana przez wykonawcę polisa ubezpieczeniowa.

Wskazana możliwość ustalania warunków udziału w postępowaniu znajduje podstawę prawną w przepisach zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605). Stosownie do postanowień zawartych w § 1 ust. 3 pkt. 3 wskazanego rozporządzenia, celem potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający może żądać między innymi polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Z brzmienia wskazanego przepisu wynika bardzo istotna zasada. Użyte w cytowanym rozporządzeniu sformułowanie "wykonawca jest ubezpieczony" wskazuje, że polisa musi być aktualna w dacie składania ofert. Za pozbawione podstaw prawnych uznać zatem należy, żądanie od wykonawcy przedstawienia polisy zawartej na cały czas realizacji zamówienia np. kolejne 12 miesięcy od daty składania ofert.

Konsekwencją ustalenia warunku, który wymaga od wykonawców przedstawienia, już w składanej ofercie, polisy OC obejmującej cały okres realizacji umowy może być unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawidłowy sposób postępowania.

Zamawiający może żądać polisy OC obejmującej cały okres wykonania umowy o zamówienie publiczne wyłącznie od wybranego wykonawcy. Stosowny dokument potwierdzający wykupienie i opłacenie polisy OC, może być przedstawiony przez wykonawcę przed podpisaniem umowy, a jeżeli zamawiający wyrazi zgodę możliwe jest również uaktualnianie polisy w trakcie realizacji zamówienia publicznego - stosowne zapisy muszą być wówczas zawarte w umowie o wykonanie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

  • Brak zakazu złożenia kilku polis ubezpieczeniowych

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do przedstawienia szeregu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.
    Przetarg