Partnerzy serwisu:
Zgodnie z zapisem art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z kolei, w art. 86 ust. 3 zapisano, że bezpośrednio przed otwarciem zamawiający podaję kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

W obu przepisach użyto dwa inne zwroty: "kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" i "kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia". Różnica w użytym słownictwie pozwala zamawiającemu w razie potrzeby zwiększyć kwotę na zadanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość podaną przed otwarciem ofert. Jeżeli Zamawiający znajdzie źródła sfinansowania zamówienia, a ponadto dopełni obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych, to nie ma obowiązku unieważnienia postępowania. (sygn. UZP/ZO/0-1578/06). Termin "kwota zamierzona na sfinansowanie zamówienia" wskazuje na ostateczną cenę, jaką jest skłonny zapłacić zamawiający. A należy pamiętać, iż w cenie zgodnie z ustawą o cenach uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. (sygn. UZP/ZO/0-2082/04). Zamawiający miewają problemy z właściwym wyliczeniem tej kwoty. Przewodniczący komisji w jednej z gmin podając kwotę przed otwarciem ofert posługiwał się szacunkową wartością zamówienia doliczając do niej podatek VAT. Jednak tego typu działanie jest niezgodne z prawem. Nie można się zgodzić z twierdzeniem, że określenie kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy) może być użyte zamiennie w odniesieniu do całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy bez podatku od towarów i usług (art. 32 ust. 1 ustawy), bowiem art. 32 stanowi jedynie podstawą ustalenia wartości zamówienia stwierdza w jednym wyroków Sąd Okręgowy. Tak naprawdę właściwym działaniem jest posługiwanie się przez zamawiającego kwotą, jaką ma zapisaną w budżecie. W pewnym postępowaniu najkorzystniejsza oferta była tańsza od kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na inwestycję. Jednak po otwarciu zamawiający postanowił zmniejszyć ta kwotę. Tłumaczył, że już po otwarciu ofert doszło do nieprzewidzianych zdarzeń, które sprawiły, że zmieniła się sytuacja ekonomiczna jednostki nie dysponuje już kwotą, którą pierwotnie zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Tego typu działanie jest niezgodne z prawem. Organizator przetargu nie może zmniejszyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na zamówienie. (sygn. UZP/ZO/0109/07). Ogłoszenia o przetargach. Przetargi - oferty z całej Polski

  • Brak ceny realizacji zamówienia

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    Oferta, w której wykonawca nie poda wyrażonej słownie ceny realizacji zamówienia publicznego nie podlega odrzuceniu, o ile podano cenę wyrażoną liczbą.