Partnerzy serwisu:
Oferta, w której wykonawca nie poda wyrażonej słownie ceny realizacji zamówienia publicznego nie podlega odrzuceniu, o ile podano cenę wyrażoną liczbą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter formalno - prawny. Zatem sposób działania podejmowany przez zamawiającego również jest uzależniony od konkretnych norm prawnych zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zatem czynność odrzucenia oferty również jest uzależniona od zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt. 1 - 8 wskazanej ustawy.

W odniesieniu do sytuacji, w której wykonawca nie wpisał słownie ceny realizacji zamówienia pomimo postawienia takiego wymogu przez zamawiającego (np. poprzez odpowiednie sformułowanie wzoru formularza oferty) rozważenia wymaga czy zaistniała sytuacja określona w art. 89 ust. 1 pkt. 2 zgodnie z którą zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli wykonawca określi cenę realizacji zamówienia (podaną liczbą), a wymóg wpisania słownie podanej wartości stanowi jedynie dodatkowy, techniczny wymóg co do formy oferty a nie jej treści, wówczas brak ceny wyrażonej słownie powinien być interpretowany jako niedopełnienie wymogów odnośnie formy oferty a nie jej treści.

Zapamiętaj!

Brak wyrażenia słownie ceny realizacji zamówienia nie stanowi o niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji.

Warto podkreślić, że zamawiający posiada wiedzę na temat ceny realizacji zamówienia (wyrażoną przez wykonawcę poprzez wpisanie wartości cyfrowych) zatem może dokonać oceny złożonych ofert i wybrać ofertę najkorzystniejszą pomimo braku ceny wyrażonej słownie.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

 • Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W dniu 22 grudnia 2009 r. wejdzie w życie większość przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 05 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206 poz. 1591). Przedstawiamy zmiany jakie wprowadzono w ustawie.
 • Błędy w zapytaniu o cenę

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Pojęcie ?ustalone standardy jakościowe? oznacza takie dostawy lub usługi, które są w pełni porównywalne a jedynym kryterium, które je odróżnia to cena.
 • Jak rozumieć kwotę jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję?

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Zgodnie z zapisem art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z kolei, w art. 86 ust. 3 zapisano, że bezpośrednio przed otwarciem zamawiający podaję kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  Przetarg