Partnerzy serwisu:
Art. 180 ust 2 Prawa Zamówień Publicznych stanowi, iż ?Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

"Przepis ten jest pochodną generalnej zasady wyrażonej w art. 61 k.c., z której wynika, że "Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. "Kluczową kwestią dla ustalenia, kiedy upływa termin na wniesienie protestu jest wskazanie dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia protestu.

Z orzecznictwa zarówno Zespołu Arbitrów, jak i KIO, jednoznacznie wynika, że bieg terminu na wniesienie protestu należy liczyć od dnia otrzymania pisma informującego o wyborze oferty, nie zaś od dnia jego napisania (m.in. postanowienie ZA z dnia 28 czerwca 2006 r., sygn. UZP/ZO/0-1839/06). Zamawiający błędnie zinterpretował więc datę rozpoczęcia tego biegu. Jeśli chodzi zaś o dzień, w którym protest dotarł do zamawiającego, należy przede wszystkim mieć na uwadze fakt, że o tym, w jakiej formie można złożyć protest, przesądza zamawiający. Jeśli zamawiający zastrzegł dla protestu formę pisemną, przesłanie go faksem nie będzie wywoływało skutków prawnych, zadecyduje data dotarcia protestu pocztą, przy czym będzie to data faktycznego jego dotarcia do zamawiającego, nie zaś nadania na poczcie jak przy odwołaniu (m.in. postanowienie ZA z dnia 6 listopada 2006 r., sygn. UZP/ZO/0-2707/06). Jeśli natomiast zamawiający dopuścił możliwość przesyłania pism faksem - należy uznać, że protest wpłynął w dniu przesłania go faksem.

  • Zasady postępowania z protestem

    Zamówienia publiczne
    Marcin Melon
    Niezbędnym warunkiem skorzystania z protestu jest interes prawny. Wykonawca musi wykazać, że na skutek działań lub zaniechania zamawiającego, jego interes w uzyskaniu zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku.