Partnerzy serwisu:
Zgodnie z zapisem art. 32 ust. 1 ?Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.?

Szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy to inaczej najbardziej prawdopodobna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, jaką można uzyskać na danym rynku, bez uwzględniania podatku VAT, akcyzy i innych obciążeń podatkowych. Określenie wartości powinno uwzględniać całkowite wynagrodzenie wykonawcy, bez względu na formę zapłaty przewidziana przez Zamawiającego (Wyrok z dnia 21 sierpnia 2007r. sygn. akt UZP/ZO/0-1028/07)

Gdybyśmy szacowali wartość zamówienia w robotach budowlanych starannością będzie ustalenie wartości zamówienia w oparciu o kosztorys inwestorski. Dokonując oszacowania wartości zamówienia zamawiający powinien brać pod uwagę średni kurs złotego w stosunku do euro ustalony na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 19 grudnia 2007r. (Dz. U. Nr 241, poz.1763), który obecnie wynosi 3,8771zł. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. (art. 35 ust.2).

Należy zauważyć, że w myśl art. 32 ust. 2 ustawy PZP, zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Na gruncie przywołanego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca dopuszcza dzielenie zamówienia na części, o ile nie następuje to w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. (Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2005 r. sygn. akt UZP/ZO/0-350/05)

Niezastosowanie przepisów związanych z oszacowaniem wartości przedmiotu zamówienia ma doniosły skutek dla postępowania, ponieważ niweczy jego byt prawny (skutkuje bezwzględną nieważnością postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 1. (Wyrok z dnia 9 maja 2008 r. sygn. akt KIO/UZP 397/08).

Szacując wartość zamówienia zamawiający może zebrać dane ze stron internetowych lub wysłać zapytanie do wykonawców, że zamierza w przyszłości nabyć określone towary. Uzyskane kwoty za przedmiot zamówienia należy zsumować, następnie podzielić przez liczbę wykonawców, którzy owe ceny zaproponowali i średnia kwota, jaką uzyskamy bez podatku VAT da nam należycie oszacowaną wartość zamówienia.

 • Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie definiują pojęcia ryczałtu. Jednak bogate orzecznictwo sądowe pozwala na zdefiniowanie tego pojęcia. Przykładowo zdaniem Sądu Najwyższego (Wyrok SN z dnia 20 listopada 1998 r. sygn. akt II CKN 913/97) ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać wynagrodzenia wyższego.
 • Błędy w zapytaniu o cenę

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Pojęcie ?ustalone standardy jakościowe? oznacza takie dostawy lub usługi, które są w pełni porównywalne a jedynym kryterium, które je odróżnia to cena.
 • Jawna wartość szacunkowa zamówienia.

  Zamówienia publiczne
  Autor: Marek Okniński
  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo żądać od zamawiającego podania wartości szacunkowej zamówienia jeszcze przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie ma prawa utożsamiać kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizacją zamówienia z jego wartością szacunkową, którą zobowiązany jest ustalić przed ogłoszeniem przetargu.