Partnerzy serwisu:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo żądać od zamawiającego podania wartości szacunkowej zamówienia jeszcze przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie ma prawa utożsamiać kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizacją zamówienia z jego wartością szacunkową, którą zobowiązany jest ustalić przed ogłoszeniem przetargu.

Pomimo braku zakazu ujawniania wartości szacunkowej zamówienia przed terminem składania ofert, w praktyce zamawiający odmawiają wykonawcom prawa do poznania tej wartości przed otwarciem złożonych ofert. Tymczasem Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 96 ust. 1 określa minimalny zakres informacji jakie muszą być zawarte w protokole z postępowania o zamówienie publiczne. Zawarty we wskazanym przepisie katalog został jednak znacznie rozszerzony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1154).

Formularze protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w wyżej wskazanym rozporządzeniu wymagają od zamawiającego określenia wartości zamówienia. Ważne dla ustalenia momentu udostępnienia informacji o wartości szacunkowej zamówienia jest literalne brzmienie wzoru formularza protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Treść protokołu w sekcji dotyczącej ustalenia wartości zamówienia zawiera zapis cyt. " Wartość zamówienia ustalona została na kwotę .., co stanowi równowartość (można wypełnić po otwarciu ofert).

W praktyce zamawiający powołując się na wskazane powyżej zastrzeżenie argumentują, że wartość szacunkową zamówienia mogą podać w protokole z postępowania dopiero po otwarciu złożonych ofert. Tymczasem zgodnie z wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych "Komentarzem do ustawy Prawo zamówień publicznych" pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007 r.) w odniesieniu do art. 96 czytamy, iż "w załączniku do rozporządzenia () wskazano, że aż do chwili otwarcia ofert może pozostać nieujawniona równowartość wartości zamówienia wyliczona w euro, bowiem tylko w ten sposób należy odczytywać wprowadzone zastrzeżenie. Odnosi się ono wyłącznie do części zdania po przecinku. Inna interpretacja przepisu byłaby niezgodna nie tylko z zasadami języka polskiego, ale również z zasadą jawności i innymi przepisami wskazującymi na obowiązek ujawniania wartości zamówienia np. w ogłoszeniu o zamówieniu".

Opierając się na wskazanym komentarzu wykonawcy mogą kierować do zamawiającego zasadne wnioski o udostępnienie należycie wypełnionego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dodatkowo warto podkreślić, iż nie tylko interpretacja przedstawiona w wyżej cytowanym komentarzu ale również wyrażona w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zasada jawności stanowi dodatkowy argument za koniecznością ujawnienia przez zamawiającego wartości szacunkowej zamówienia na wniosek zainteresowanego wykonawcy.

 • Odroczenie terminu płatności

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia, na podstawie których zobowiąże wykonawcę do odroczenia płatności za wykonane zamówienia, tak aby płatności zostały wykonane w terminie późniejszym np. z przyszłorocznego budżetu.
 • Jak sprawnie oszacować przedmiot zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Zgodnie z zapisem art. 32 ust. 1 ?Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.?