Partnerzy serwisu:
Zmieniając przepisy ustawodawca wprowadził nowe rozwiązanie, jakim jest możliwość zmiany ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

W świetle nowych regulacji ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamawiający można zmienić, zamieszczając Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer. Służy do tego nowy druk ZP 406. Zmiany, jakich może dokonać zamawiający są daleko idące. Mogą dotyczyć określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania. W takiej sytuacji, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych zamawiający przedłużą termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - w trybie przetargu nieograniczonego. Zaś w przypadku wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 10 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Na wykonawców został tym samym nałożony dodatkowy obowiązek - śledzenie na bieżąco strony internetowej zamawiającego. W przypadku firm, które składają oferty w wielu postępowaniach może to być kłopotliwe. Niestety ustawodawca nie określił ile razy Zamawiający będzie mógł dokonywać zmiany ogłoszenia. W związku z tym oznacza to, że zmiany te będą mogłyby być dokonywane wielokrotnie. W postępowaniu na budowę drogi Zamawiający na dwa dni przed terminem składania ofert w sposób istotny zmienił ogłoszenie m.in. zwiększając zakres zamówienia. Czy postąpił zgodnie z prawem? W myśl nowych przepisów tak, gdyż ustawa nie określa, w jakim czasie można dokonywać zmian. Zapisano jedynie, że przed terminem składania ofert. Oczywiście w opisanej sytuacji zamawiający powinien przesunąć termin na składanie ofert.

  • Definicja istotnej zmiany treści oferty

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek poprawienia w ofercie omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.