Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek poprawienia w ofercie omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Nowelizacja ustawy PZP obowiązująca od października 2008 r. wprowadziła w art. 87 ust. 2 pkt. 1 - 3 nowy katalog omyłek które zamawiający zobowiązany jest poprawić w przypadku stwierdzenia, że występują one w złożonej ofercie przetargowej.

W art. 87 ust. 1 pkt. 3 PZP ustawodawca dopuścił możliwość poprawienia omyłek, które nie są oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi. Przykładem innej omyłki może być pominięcie przez wykonawcę pozycji kosztorysowej.

Ustawodawca w art. 87 ust. 2 PZP posłużył się wieloma pojęciami niejednoznacznymi. Taka konstrukcja przepisu ma na celu uelastycznienie oceny ofert, jednak tak skonstruowane zapisy ustawy okazują się tak blankietowe, że zamawiający stosują je w możliwie wąskim rozumieniu, aby nie narazić się na zarzut faworyzowania ofert. Dlatego też dla prawidłowego stosowania normy zawartej w art. 87 ust. 2 pkt. 3 koniecznym jest zdefiniowanie co oznacza poprawienie "innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty".

O istotności zmian w treści oferty decyduje przede wszystkim charakter podstawy dokonania tych zmian, znaczenie ma również kwotowy aspekt dokonanej zmiany (tj. różnica między pierwotnie zaoferowaną ceną, a ceną otrzymaną w wyniku poprawek).

Zagadnienia związane z praktyką stosowania normy zawartej w art. 87 ust. 2 pkt. 3 były przykładowo przedmiotem wyroku wydanego przez Krajową Izbę Odwoławczą w dniu 16 stycznia 2009 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1536/08).

We wskazanym wyroku po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, Izba uznała, że poprawienie omyłki w ofercie Odwołującego nie będzie stanowiło istotnej zmiany w treści jego oferty. Treścią oferty jest przebudowanie Rynku Górnego w Wieliczce zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Uszczegóławiając treść oferty, Odwołujący zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia, za pomocą konkretnej kostki brukowej, opisanej w poz. 46 kosztorysu (na powierzchni 300 m2). Wobec braku wyceny ułożenia 70 m2 przy użyciu tej 7 samej kostki, co w pozycji 46, Zamawiający powinien, posługując się danymi, które już posiada (podstawy wyceny i ceny jednostkowe wynikające z pozycji 46) za pomocą działań arytmetycznych, na których opierają się wyliczenia kosztorysu, obliczyć wartość dla brakujących 70 m2. Zamawiający wyraził obawę, że taka ingerencja byłaby zbyt daleko idąca, i naruszałaby zakaz negocjacji z wykonawcą, wynikający z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

W ocenie Izby takie obawy Zamawiającego nie są uzasadnione przy zaprezentowanej wyżej wykładni art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. Ustawodawca nie przewidział sposobu ,,uzgodnienia" treści oferty z treścią SIWZ, dlatego można zrobić to w każdy, racjonalnie uzasadniony sposób, również w sposób wyżej opisany. Rzeczywiście, na skutek takiego poprawienia oferty Odwołującego, zmieni się jej cena - ale ,,nowa" cena wynikać będzie z danych już zawartych w ofercie, z uwzględnieniem konsekwencji działań

arytmetycznych. Ustawodawca w art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych użył słowa ,,zmiana" jednak w istocie Zamawiający nie dokonuje w ofercie żadnej zmiany ,,jakościowej", jedynie ilościową, wynikającą z uzgodnienia ilości wynikających z SIWZ z ilościami wynikającymi z oferty Odwołującego.

Należy zauważyć, że taka czynność Zamawiającego doprowadzi ofertę Odwołującego do porównywalności z innymi ofertami złożonymi w postępowaniu.

Nie jest możliwe w ocenie Izby poprawienie uchybienia w ofercie Odwołującego w taki sposób, jaki rozważa Zamawiający w rozstrzygnięciu protestu, tzn. dopisanie w ofercie pozycji 45a, ale określenie jej wartości jako ,,0zł". Takie działanie Zamawiającego nie znajdowałoby oparcia w złożonej ofercie, bowiem wynika z niej konkretna kwota, z jaką Odwołujący ułoży 300m2 nowej kostki brukowej - zatem nie ma podstaw, aby zakładać, że

kolejne 70m2 ułoży za 0 zł. Reasumując, ponieważ obliczenie ceny ułożenia nowej kostki brukowej na powierzchni 70 m2 z użyciem podstaw wyceny i cen jednostkowych użytych w pozycji 46 faktycznie nie kreuje żadnej nowej jakości w ofercie Odwołującego, uzgodnienie treści oferty z treścią SIWZ w sposób wyżej opisany jest uprawnione na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

- wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 stycznia 2009 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1536/08).

 • Mniej czasu na zadawanie pytań do przetargu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Prezes Rady Ministrów skierował do uzgodnień międzyresortowych pilny projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt zawiera zmianę przepisów ustawy odnoszącą się do ograniczenia możliwości zadawania pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.
 • Okoliczności zmiany zawartej umowy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 144 ust. 1 zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
 • Uzupełnianie dokumentów wg nowych zasad

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Mechanizm uzupełniania dokumentów jest w ustawie prawo zamówień publicznych obecny od kilku lat. Kolejne nowelizacje przynoszą w tej kwestii nowe rozwiązania.
 • Nowe zasady zmian w ogłoszeniu o zamówieniu

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Zmieniając przepisy ustawodawca wprowadził nowe rozwiązanie, jakim jest możliwość zmiany ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.