Partnerzy serwisu:
Prezes Rady Ministrów skierował do uzgodnień międzyresortowych pilny projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt zawiera zmianę przepisów ustawy odnoszącą się do ograniczenia możliwości zadawania pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym wykonawcy mogą kierować do zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

W ocenie zamawiających wskazany przepis w znacznym stopniu utrudnia prowadzenie dużych przetargów zwłaszcza infrastrukturalnych. Wykonawcy w postępowaniu o roboty budowlane zadają setki pytań np. w przetargu na budowę Mostu Północnego w Warszawie zamawiający otrzymał ok. 1500 pytań, a w przetargu na budowę Stadionu narodowego dotychczas wpłynęło ponad 1000 pytań.

Z powodu tak znacznych ilości pytań zadawanych zwłaszcza tuż przed upływem dopuszczalnego przez art. 38 ust. 1 terminu na ich zadawanie zamawiający zmuszani są do przesuwania terminu składania ofert, co w oczywisty sposób przedłuża procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty. Ponadto jak wskazuje dotychczasowe doświadczenie szereg pytań wykonawcy zadają tylko po to aby zyskać więcej czasu na sporządzenie oferty.

Nowelizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ma uniemożliwić tego typu praktyki ze strony wykonawców.

Zgodnie z założeniami zawartymi w projektowanej nowelizacji zamawiający będą mieli obowiązek udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale wyłącznie wówczas, jeżeli wpłyną one do zamawiającego przed upływem połowy czasu przewidzianego na składanie ofert. Przykładowo, jeżeli termin składania ofert w przetargu nieograniczonym wynosi 40 dni, wykonawcy będą mogli po wejściu w życie projektowanych rozwiązań, zadawać pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jedynie w okresie pierwszych 20 dni od daty opublikowania ogłoszenia o przetargu. W przypadku przesłania pytań po wskazanym terminie zamawiający będzie miał fakultatywną możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Ponadto nowelizacja przewiduje, że w sytuacji gdy zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium, wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie podlegał rozpoznaniu jedynie pod warunkiem wniesienia przez zadającego pytania wykonawcy kwoty żądanego wadium przed upływem terminu na składanie pytań do treści specyfikacji. Jeżeli wadium nie zostanie wniesione przed upływem terminu na zadawanie pytań do treści specyfikacji zamawiający będzie miał prawo nie udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

  • Definicja istotnej zmiany treści oferty

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek poprawienia w ofercie omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.