Partnerzy serwisu:
Mechanizm uzupełniania dokumentów jest w ustawie prawo zamówień publicznych obecny od kilku lat. Kolejne nowelizacje przynoszą w tej kwestii nowe rozwiązania.

Według najnowszych przepisów zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Dotychczas wykonawcy nie mogli uzupełniać pełnomocnictwa. Najnowsze przepisy zezwalają na tego typu działanie i to jest pierwsza istotna zmiana. Warto odpowiedzieć na pytanie czym jest wada dokumentu pozwalająca na jego uzupełnienie? Pomocne w tej kwestii jest orzecznictwo. Otóż błąd formalny ma miejsce, gdy dokument został złożony w niewłaściwej formie, np. bez podpisu, czy potwierdzenia za zgodność z oryginałem, bądź jest nieczytelny. Oferta zgodna, co do treści ułomna, co do formy jest ważną ofertą - orzekli arbitrzy w wyroku z dnia 5 czerwca 2006 roku. sygn. UZP/ZO/0-1570/06.

Kolejna istotna zmiana to data składanych dokumentów. Dotychczas miały one potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień uzupełnienia. Po zmianach złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. W obecnym stanie prawnym wykonawcy będą mieli poważne problemy ponieważ zgodnie z art. 306a ordynacji podatkowej (podstawa wydawania zaświadczeń o nie zaleganiu z podatkami) organ wydaje zaświadczenie, które potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Urząd Skarbowy nie wyda więc zaświadczenia odzwierciedlającego stan na datę wcześniejszą. W przypadku odpisu z KRS powstaje inny problem. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów posługuje się pojęciem odpisu aktualnego. Według rozporządzenia ministra sprawiedliwości regulującego zasady udzielania informacji z KRS odpis z rejestru może być pełny lub aktualny. Pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w rejestrze, a aktualny - treść wpisów w rejestrze na dzień wydania. Powstaje więc wątpliwość, czy zamawiający może wzywać do uzupełnienia odpisu pełnego, a tylko z takiego wynikać będzie stan na dzień wcześniejszy niż dzień wystawienia.

  • Definicja istotnej zmiany treści oferty

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek poprawienia w ofercie omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.