Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 144 ust. 1 zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Powyższe brzmienie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych obowiązuje od października 2008r. W poprzednim stanie prawnym zmiana zawartej umowy była znacznie prostsza gdyż wystarczyło dla jej dokonania wykazanie, że wprowadzana zmiana jest korzystna dla zamawiającego. Ponieważ tak liberalne zapisy Prawa zamówień publicznych nie były zgodne z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej w obszarze zamówień publicznych koniecznym stało się odpowiednie dostosowanie polskiego prawa poprzez nałożenie na zamawiającego obowiązku określenia warunków potencjalnej zmiany treści zawartej umowy. Wskazany obowiązek może być realizowany poprzez określenie warunków zmiany umowy w treści ogłoszenia o przetargu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zasada.

Jeżeli zamawiający nie ustali w treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia okoliczności umożliwiających zmianę zawartej umowy dokonanie zmian w jej treści nie będzie możliwe.

Poniżej przedstawiam przykładowy katalog okoliczności, których zaistnienie może oznaczać konieczność zmiany postanowień zawartej umowy i warto rozważyć wprowadzenie ich do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszenia o przetargu.

I. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

a) klęski żywiołowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne;

3) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;

4) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

5) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy;

3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2) zmiana obowiązującej stawki VAT;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

  • Definicja istotnej zmiany treści oferty

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek poprawienia w ofercie omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.