Partnerzy serwisu:
Zawarte w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia wymogi dotycz帷e miejsca, daty i godziny z這瞠nia oferty musz by bezwzgl璠nie dotrzymane przez wykonawc ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia publicznego. Dla dotrzymania okre郵onego postanowieniami specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia terminu sk豉dania ofert nie ma znaczenia ustalenie, o kt鏎ej godzinie upowa積iony pracownik wykonawcy dotar do siedziby zamawiaj帷ego z ofert. Istotna jest godzina o kt鏎ej faktycznie z這穎no ofert.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zobowiązuje zamawiającego w art. 36 ust. 1 pkt. 11 do określenia miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami zawartymi w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niedotrzymanie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu złożenia oferty powoduje, że oferta zostaje zwrócona wykonawcy bez otwierania (patrz art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Warunkiem koniecznym dla uznania, że oferta złożona została w wyznaczonym miejscu i terminie musi zostać dostarczona do wskazanego w specyfikacji miejsca przed upływem terminu na jej złożenie.

W sytuacji gdy przedstawiciel wykonawcy, który ma za zadanie dostarczenie oferty dotrze do siedziby zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, ale nie zdąży w terminie dotrzeć do wyznaczonego na złożenie oferty pokoju przyjmuje się że termin złożenia oferty nie został dotrzymany.

Powyższe wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (sygn akt: KIO/UZP 1442/08) w którym Izba oddaliła odwołanie, ustalając że oferta odwołującego została złożona po terminie pomimo, iż pracownik wykonawcy dotarł do siedziby zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wg ustaleń dokonanych podczas rozprawy sporna oferta została złożona o godz. 9.02. Potwierdza to wykaz złożonych ofert, który podpisała także osoba dostarczająca ofertę. Izba uznała, że nie ma znaczenia ustalenie o której godzinie upoważniony pracownik odwołującego wszedł do siedziby zamawiającego. Istotna jest bowiem godzina, o której faktycznie złożono ofertę. W ocenie składu orzekającego to wykonawca powinien dołożyć należytej staranności przy terminowym złożeniu oferty.

Przykładowo procedury związane z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi u danego zamawiającego (np. biuro przepustek) nie wpływają na możliwość niedotrzymania godziny złożenia oferty w wyznaczonym pokoju.

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

 • Zdolno嗆 kredytowa wykonawcy

  Zam闚ienia publiczne
  Marek Okni雟ki
  Zamawiaj帷y ustalaj帷 w przetargu warunki dotycz帷e sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawc闚 ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego zobowi您any jest okre郵i minimaln wysoko嗆 鈔odk闚 finansowych jakimi musi wykaza si wykonawca.
 • Zasady liczenia termin闚 na gruncie ustawy PZP

  Zam闚ienia publiczne
  Marcin Melon
  Prowadz帷 procedury przetargowe zamawiaj帷y s zobowi您ani zachowa okre郵one w ustawie terminy. Spraw istotn jest prawid這wy spos鏏 liczenia tych termin闚. Zgodnie z zapisem art. 14 ustawy PZP do czynno軼i podejmowanych przez zamawiaj帷ego i wykonawc闚 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia stosuje si przepisy ustawy Kodeks Cywilny.