Partnerzy serwisu:
Prowadząc procedury przetargowe zamawiający są zobowiązani zachować określone w ustawie terminy. Sprawą istotną jest prawidłowy sposób liczenia tych terminów. Zgodnie z zapisem art. 14 ustawy PZP do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

Zgodnie z art. 111 k.c. termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Pewien zamawiający ogłosił w dniu 18 marca przetarg na budowę wodociągu. Jeden z wykonawców postanowił złożyć protest niósł go w dniu 26 marca. Zamawiający kiedy otrzymał protest oddalił go z powodów formalnych twierdząc, że wpłynął po terminie. W tej sytuacji to zamawiający miał rację. Termin na złożenie protestu upływał w dniu 25 marca o 24.00. W przetargu zorganizowanym przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na ochronę jednego z bałtyckich portów w SIWZ znalazł się zapis, że "zamawiający ma ustalony czas pracy w dni robocze, od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach 7 - 15. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia". Krajowa Izba Odwoławcza uznała w wyroku z 19 maja (sygn. akt KIO/UZP 427/08), że postanowienie to jest niezgodne z prawem. Odniosła się do kodeksu cywilnego, który w art. 111 § 1 stanowi, że termin oznaczony w dniach kończy się o północy ostatniego dnia.

Przepisy wyglądają trochę inaczej w sytuacji kiedy koniec biegu terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy. Wówczas zastosowanie mają przepisy art. 115 k.c. Zgodnie z tym przepisem jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Na sposób obliczania terminów nie mają wpływu dni wolne od pracy, występujące w innych niż pierwszy i ostatni dzień terminu. Nie można obliczania terminu ograniczyć do dni roboczych. Za dni wolne od pracy uznajemy jedynie niedziele i święta.

Zupełnie inaczej wygląda sposób liczenia terminu związania ofertą. Eksperci nie są w tej sprawie zgodni. Jedni stosują na stanowisku, że należy stosować cytowane wyżej artykuły kodeksu cywilnego. Jednak większość wychodzi z założenia, że skoro ta kwestia został odrębnie uregulowana w ustawie to kodeks cywilny nie ma w tej sytuacji zastosowania. W myśl art. 85 ust.5 ustawy bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że do tego terminu wlicza się dzień w którym nastąpiło złożenie ofert.

 • Odroczenie terminu płatności

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia, na podstawie których zobowiąże wykonawcę do odroczenia płatności za wykonane zamówienia, tak aby płatności zostały wykonane w terminie późniejszym np. z przyszłorocznego budżetu.
 • Wykonawca ma obowiązek dotrzymania godziny złożenia oferty

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące miejsca, daty i godziny złożenia oferty muszą być bezwzględnie dotrzymane przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Dla dotrzymania określonego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminu składania ofert nie ma znaczenia ustalenie, o której godzinie upoważniony pracownik wykonawcy dotarł do siedziby zamawiającego z ofertą. Istotna jest godzina o której faktycznie złożono ofertę.
 • Decyduje data zawarcia umowy a nie ogłoszenia przetargu.

  Zamówienia publiczne
  Autor: Marek Okniński
  Umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarte od dnia 24 października 2008 r. muszą określać warunki na jakich możliwa jest zmiana jej postanowień w stosunku do treści oferty. Nie jest już możliwe dokonywanie zmian w umowie w stosunku do treści oferty, jeżeli wprowadzane zmiany są korzystne dla zamawiającego.