Partnerzy serwisu:
Dotychczas w przypadku zamówień o mniejszej wartości, czyli poniżej 206 000 lub 133 000 euro w zależności od rodzaju zamawiającego wykonawcy nie mogli sięgać po środek ochrony prawnej, jakim było odwołanie. Nowa ustawa przyniosła w tej kwestii szeroko idące zmiany. Podmiotom uczestniczącym w przetargu przysługuje prawo do złożenia odwołania w przypadku zamówień o wartości od 14 000 euro.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Ustawodawca określił cztery przypadki, w których wykonawcy mogą sięgnąć po odwołanie jeżeli wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych. Odwołanie przysługuje wówczas wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty."

Katalog czynności, na które można wnosić odwołanie nie zawiera czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Należy pamiętać, iż protest można wnieść wówczas, gdy zachowanie zamawiającego skutkuje powstaniem lub groźbą powstania uszczerbku w interesie prawnym polegającym na uzyskaniu zamówienia. Zarzut niezasadnego odrzucenia oferty powinien być powiązany z wnioskiem o dokonanie ponownej oceny ofert z udziałem oferty uprzednio odrzuconej. Ponowną ocenę ofert można przeprowadzić jedynie po tym, jak wybór pierwotnie wybranej oferty zostanie unieważniony. Ponieważ KIO nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były zawarte w proteście, to wykonawcy wnoszący protest powinni wskazać zarzut wadliwego wyboru oferty, obok zarzutu niezasadnego odrzucenia oferty protestującego.

Wykonawcy powinni pamiętać, że kopia odwołania musi być jednocześnie przekazana zamawiającemu. Przepisy ustawy nie wskazują, iż nadanie kopii w placówce operatora publicznego jest w tej kwestii wystarczające. Aktualne orzecznictwo potwierdza, iż najlepszym rozwiązaniem jest doręczenie kopii bezpośrednio zamawiającemu lub przesłanie kopii odwołania z takim wyprzedzeniem, żeby zamawiający otrzymał je przed upływem terminu złożenia odwołania. Tezę tą potwierdzają liczne orzecznictwo. "Jeśli zamawiający nie otrzyma kopii odwołania przed upłynięciem terminu na jego wniesienie to takie odwołanie podlega odrzuceniu." (sygn. KIO/UZP 44/07), (KIO/UZP 31/07). Wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu nie tylko kopię samego odwołania, ale także komplet załączników do tego dokumentu (sygn. akt KIO/UZP 1403/07)