Partnerzy serwisu:
Udzielając zamówień, zwłaszcza tych finansowanych że środków UE, należy pamiętać, że dyrektywy ustanawiają minimalne jednolite standardy w celu ochrony konkurencji na jednolitym rynku. Uwagi kontroli są ukierunkowane właśnie na równe traktowanie wykonawców bez względu na kraj pochodzenia.

Oczywiście nie każde naruszenie ustawy będzie skutkowało zwrotem środków. Zamawiający często popełniają błędy w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zostaje postawiony warunek, że firma ma prowadzić działalność co najmniej 3 lata, ma posiadać wytwórnię mas bitumicznych w odległości 3 km od placu budowy, lub też że ciągu ostatnich 3 lat musi uzyskać dodatni wynik finansowy, to wszystko narusza zasadę uczciwej konkurencji i powoduje utratę środków. Niedozwolonym jest także stawianie warunku wykazania się referencjami od określonej grupy podmiotów.

Kolejna grupa naruszeń powodujących utratę środków dotyczy warunków stawianych konsorcjom. Zapisy typu: wykonywanie zamówienia przez konsorcja jest wykluczone, każdy z członków konsorcjum musi posiadać doświadczenie stawiane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, każdy członek konsorcjum musi wnieść wadium rażąco naruszają ustawę. Błędy pojawiają się także w sferze kryteriów oceny ofert. Zapisy typu: wykonawcy z terenu gminy otrzyma 15 pkt. z terenu powiatu 10 pkt. z województwa 5 pkt, lub wykonawca ma zatrudnić określoną grupę osób bezrobotnych za co będzie otrzymywał punkty, kryterium oceny ofert jakość sprzętu lub liczba lat działania firmy na rynku w sposób rażący naruszają ustawę.

Inne naruszenia skutkujące zwrotem środków są związane z dokumentacją przetargową. Jeżeli zamawiający przekazał niekompletną dokumentację projektową, kilkakrotnie zmieniał w sposób istotny SIWZ i nie przedłużył terminu na składanie ofert, w dniu składania ofert nie dokonał otwarcia wszystkich złożonych ofert musi się liczyć z utratą środków.

Wreszcie ostatnia grupa naruszeń jest związana z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej. W sytuacji, kiedy zamawiający nie wezwał do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, wiedzę na temat niekaralności prezesa czerpał z innego postępowania, oferta wykonawcy nie została zabezpieczona wadium na przedłużony termin związania ofertą a wykonawca nie został wykluczony, bądź oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez osobę nie umocowaną będzie się musiał liczyć ze zwrotem środków.

 • Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przetargach których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych wykonawca może wnieść odwołanie jedynie w przypadkach, w których czynność dokonana przez zamawiającego dotyczy bezpośrednio wnoszącego odwołanie nie zaś innych wykonawców którzy złożyli konkurencyjne oferty.
 • Nowe zasady odwołań dla zamówień o wartości powyżej 14 000 euro

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Dotychczas w przypadku zamówień o mniejszej wartości, czyli poniżej 206 000 lub 133 000 euro w zależności od rodzaju zamawiającego wykonawcy nie mogli sięgać po środek ochrony prawnej, jakim było odwołanie. Nowa ustawa przyniosła w tej kwestii szeroko idące zmiany. Podmiotom uczestniczącym w przetargu przysługuje prawo do złożenia odwołania w przypadku zamówień o wartości od 14 000 euro.