Partnerzy serwisu:
W przetargach których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych wykonawca może wnieść odwołanie jedynie w przypadkach, w których czynność dokonana przez zamawiającego dotyczy bezpośrednio wnoszącego odwołanie nie zaś innych wykonawców którzy złożyli konkurencyjne oferty.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Zakres okoliczności na które można wnieść odwołanie od decyzji zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekracza określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP tzw. progów unijnych, zawiera art. 184 ust. 1a wskazanej ustawy.

Wniesione przez wykonawcę odwołanie, które w swoim uzasadnieniu podnosi zarzuty nie mieszczące się w katalogu sytuacji określonych w art. 184 ust. 1a Prawa zamówień publicznych, zostanie przez skład orzekający KIO odrzucone, w związku z dyspozycją art. 187 ust. 4 pkt. 3 ustawy PZP.

Zapamiętaj !

Decyzja o odrzuceniu odwołania zostanie podjęta również w przypadku gdy zamawiający błędnie pouczy wykonawcę o możliwości wniesienia odwołania od sposobu rozstrzygnięciu protestu.

Jak stwierdza Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 stycznia 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 39/09, okoliczność błędnego pouczenia nie ma wpływu na sytuację prawną wykonawcy wnoszącego odwołanie. Zarówno w ustawie - Prawo zamówień publicznych, jak też w Kodeksie cywilnym stosowanym - zgodnie z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych - do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o ile przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej, nie ma przepisu analogicznego do przepisu art. 112 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zaś zastosowania w przypadku udzielania zamówień publicznych na podstawie przepisów ustawy Pzp. Poza tym należy założyć, iż uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego są profesjonalnymi podmiotami obrotu gospodarczego i winni cechować się znajomością obowiązujących przepisów prawnych.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),