Partnerzy serwisu:
Artykuł 6 ustawy PZP dotyczy tzw. zamówień wielorodzajowych (zwanych także ?mieszanymi?), tzn. zamówień na świadczenia właściwe dla różnych rodzajów zamówień (dostaw, usług lub robót budowlanych). Zawarte w nim wytyczne pozwalają rozstrzygnąć, czy udzielenie zamówienia wielorodzajowego odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla dostaw, usług czy też może robót budowlanych.

Reguły kolizyjne zawarte w tym artykule mają zastosowanie wyłącznie do postępowania o zamówienie, w żaden sposób nie determinują natomiast kwalifikacji umowy o zamówienie wielorodzajowe - umowę tą należy kwalifikować jako tzw. umowy mieszane, nie zaś jako umowę typową (o roboty budowlane, sprzedaży, dostaw etc.). Ustawa wprowadza generalną zasadę, zgodnie z którą w przypadku zamówień obejmujących równocześnie dostawy lub usługi do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku zamówień obejmujących równocześnie roboty budowlane, oraz usługi.

Od wskazanej wyżej reguły przewidziano trzy wyjątki. W pierwszym wyjątku, jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalację dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. Zgodnie ze słownikowym znaczeniem terminu "instalacja" przypadki takie obejmować będą m.in. zakładanie lub montowanie np. dostarczonych urządzeń technicznych, a tym samym tak rozumiana "instalacja" może być kwalifikowana, w zależności od konkretnej sytuacji, jako usługa lub robota budowlana. Jeżeli dostawie towarzyszyć będą innego rodzaju usługi lub roboty budowlane, nie będące "instalacją" - choćby związane ze szkoleniem personelu zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, stosuje się regułę zawartą w ust. 1 omawianego przepisu.

Drugi wyjątek stanowi sytuacja, w której zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania. Do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych, niezależnie od tego, czy w danym przypadku większa jest wartość dostaw, czy robót budowlanych.

Ostatni wyjątek stanowią zamówienia obejmujące równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług. Użycie przez ustawodawcę terminu "niezbędne" oznacza, iż na podstawie omawianego przepisu kwalifikowane mogą być tylko te przypadki, w których wykonanie robót budowlanych warunkuje wykonanie usług (bez wykonania robót budowlanych nie jest możliwe wykonanie usług). W takich przypadkach do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług. W pozostałych przypadkach zamówień mieszanych obejmujących roboty budowlane i usługi zastosowanie znajdzie reguła zawarta w ust. 1 komentowanego przepisu.

  • Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    Wykonawcy robót budowlanych mogą żądać od inwestorów (zamawiających) gwarancji zapłaty za zrealizowane i odebrane roboty. Wskazana możliwość dotyczy wszelkich robót budowlanych a zgłaszana może być bez względu na wysokość zawartej umowy.