Partnerzy serwisu:
Wykonawcy robót budowlanych mogą żądać od inwestorów (zamawiających) gwarancji zapłaty za zrealizowane i odebrane roboty. Wskazana możliwość dotyczy wszelkich robót budowlanych a zgłaszana może być bez względu na wysokość zawartej umowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm.) wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia, wynikającego z umowy oraz ze zleceń dodatkowych.

Wskazana powyżej ustawa umożliwia każdemu wykonawcy robót budowlanych zażądania od zamawiającego (w tym również od obowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) aby bez względu na etap zaawansowania prowadzonych prac przedstawił gwarancję zapłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia za wykonane w ramach zawartej umowy roboty budowlane.

Gwarancja zapłaty może być przedstawiona w formie:

- gwarancji bankowej,

- gwarancji ubezpieczeniowej,

- akredytywy bankowej,

- poręczenia bankowego udzielonego wykonawcy robót budowlanych.

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane musi jednoznacznie określać:

- jakiej konkretnie roboty budowlanej dotyczy,

- kto jest jej beneficjentem,

- jaka jest wysokość sumy gwarancyjnej (nie powinna przekraczać kwoty przedstawionej w umowie na wykonanie danej roboty budowlanej),

- termin zapłaty za wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zawartej umowy.

Zakres zastosowania

Ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane ma zastosowanie do umów, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz. 1217 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć budowę (tj, wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego) a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Prawa wykonawcy

Na podstawie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wykonawca robót ma wobec zamawiającego prawo do:

zgłaszania żądania przedstawienia stosownej gwarancji zapłaty należnych roszczeń,

wstrzymania się od wykonywania robót objętych umową jeżeli zamawiający nie przedstawi w wyznaczonym terminie, odpowiedniej gwarancji zabezpieczającej zapłatę,

wstrzymania się od oddania obiektu zamawiającemu w przypadku braku odpowiedniej gwarancji zabezpieczającej należną płatność,

odstąpienia od umowy z winy zamawiającego, jeżeli po wyznaczeniu (na piśmie) dodatkowego terminu na przedstawienie gwarancji zapłaty, zamawiający jej nadal nie przedstawia.

Zamawiający nie może przez czynność prawną wyłączyć lub ograniczyć prawa wykonawcy do żądania gwarancji zapłaty.

Jeżeli zamawiający wypowie umowę w związku z zażądaniem przez wykonawcę gwarancji zapłaty, takie wypowiedzenie umowy jest bez skuteczne. Ponadto, na mocy wyżej wskazanej ustawy, brak w wyznaczonym terminie wystarczającej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonywaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących zamawiającego i uprawnia wykonawcę do żądania wynagrodzenia na podstawie art. 639 Kodeksu cywilnego. Wskazany przepis Kc stanowi, iż zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego.

Zapamiętaj:

Wykonawca robót budowlanych może żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty za roboty budowlane bez względu na wysokość kwoty należnego wynagrodzenia jaka wynika z zawartej umowy,

zamawiający poprzez zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może ograniczać prawa wykonawcy do żądania gwarancji zapłaty.

 • Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiającego obowiązku aby w chwili ogłoszenia przetargu posiadał zabezpieczoną w budżecie kwotę co najmniej równą wartości szacunkowej zamówienia.
 • Jak traktować zamówienia mieszane dostawy, roboty i usługi

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Artykuł 6 ustawy PZP dotyczy tzw. zamówień wielorodzajowych (zwanych także ?mieszanymi?), tzn. zamówień na świadczenia właściwe dla różnych rodzajów zamówień (dostaw, usług lub robót budowlanych). Zawarte w nim wytyczne pozwalają rozstrzygnąć, czy udzielenie zamówienia wielorodzajowego odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla dostaw, usług czy też może robót budowlanych.