Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiającego obowiązku aby w chwili ogłoszenia przetargu posiadał zabezpieczoną w budżecie kwotę co najmniej równą wartości szacunkowej zamówienia.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w art. 33 określa zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane.

Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Ponadto przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy. Spełnienie przez zamawiającego wskazanych warunków w zakresie sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest jednym z określonych Prawem zamówień publicznych wymogów związanych z ogłoszeniem przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Wskazana powyżej ustawa oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie nie zawierają jednak wymogów odnoszących się do konieczności zabezpieczenia w budżecie zamawiającego środków finansowych niezbędnych na realizację przedmiotowego zamówienia. Również przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), nie zawierają zakazu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku braku środków finansowych w pełnej wysokości wynikającej z posiadanego przez zamawiającego kosztorysu inwestorskiego.

Zapamiętaj!

Ogłoszenie przetargu bez zabezpieczenia w budżecie zamawiającego kwoty co najmniej równej wartości szacunkowej zamówienia jest dopuszczalne. Nie jest jednak możliwe podpisanie umowy o realizację zamówienia publicznego bez zapewnienia w budżecie jednostki udzielającej zamówienia publicznego środków finansowych co najmniej równych kwocie realizacji zamówienia publicznego przedstawionej w ofercie uznanej jako najkorzystniejsza.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

  • Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    Wykonawcy robót budowlanych mogą żądać od inwestorów (zamawiających) gwarancji zapłaty za zrealizowane i odebrane roboty. Wskazana możliwość dotyczy wszelkich robót budowlanych a zgłaszana może być bez względu na wysokość zawartej umowy.