Partnerzy serwisu:
Zmiany wprowadzone w styczniu 2010r. nie ominęły przepisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W myśl nowego prawa zamawiający został zwolniony z obowiązku żądania wadium powyżej tzw. progów unijnych. Oznacza to, że pozostawiono w tym względzie zamawiającym pełną dowolność.

Powodem tej zmiany była chęć ograniczania obciążeń wykonawców związanych z realizacją zamówień publicznych, oraz przyznaniem zamawiającym większej swobody w zakresie formułowania warunków wykonywania zamówień w zakresie zabezpieczenia należytego ich wykonania. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. W myśl nowych przepisów będzie ona zwracana nie jak dotychczas po upływie okresu gwarancji, lecz nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

By móc właściwe zastosować ten przepis warto w tym miejscu wyjaśnić pojęcie rękojmi za wady. Otóż rękojmia za wady fizyczne i prawne, to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, która wynika z ustawy (kodeksu cywilnego art. 556 - 576), a nie z umowy stron i dotyczy zarówno rzeczy nowych, jak i używanych. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy, nie zależy od winy sprzedawcy, gdyż oparta jest na zasadzie ryzyka i ma charakter absolutny. Sprzedawca nie może się z niej zwolnić, nie może jej ograniczyć lub wyłączyć, gdyż w umowach z udziałem konsumentów (osób fizycznych) takie działanie jest niedopuszczalne. Z tytułu rękojmi konsumentowi przysługuje:

- wymiana rzeczy wadliwej na inną, bez wad (tylko w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku - takimi są rzeczy produkowane masowo, seryjnie, które można zastąpić inną, np. komputery, meble)

- usunięcie wad.

Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminu jednego miesiąca do zbadania rzeczy przez kupującego i do zawiadomienia sprzedawcy o wadach, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił, albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją. Zgodnie z art. 568. § 1 kodeksu cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

  • Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

    Przetargi krok po kroku
    Alicja Biegańska *
    W ramach zamówienia uzupełniającego mogą być wykonane tylko takie same roboty budowlane, jakie zostały objęte zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na roboty budowlane obwarowana jest koniecznością spełnienia kilku przesłanek.