Partnerzy serwisu:
Wraz z wejściem w życie nowej ustawy zmieniły się regulacje dotyczące przedłużania terminu ważności wadium.

Najpierw należy zaznaczyć, że zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, a nie jak to miało miejsce dotychczas, czyli po podpisaniu umowy lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli w wyznaczonym pierwotnie terminie związania ofertą zamawiającemu nie uda się rozstrzygnąć postępowania wówczas w myśl art. 85 ust. 4 wzywa wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Nowością jest fakt, że jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium, lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza a nie jak dotychczas wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Niewątpliwie tego typu rozwiązanie jest bardzo korzystne, ponieważ nie blokuje wadium złożonego np. w gotówce, dzięki czemu wykonawcy mogą przeznaczyć swoje środki na inne cele. Aktualnym pozostaje przepis art. 184 zgodnie z którym zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

  • Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

    Marek Okniński
    Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne od chwili ich otwarcia. Wskazany przepis nie daje jednak prawa wykonawcy do żądania od zamawiającego aby ten przedstawił oferty konkurencji zaraz po ich otwarciu. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin w którym ten zapozna się z treścią złożonych ofert.
  • Zaliczka na poczet wykonania zamówienia

    Marek Okniński
    Zamawiający podejmując decyzję o udzieleniu zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego zobowiązany jest zamieścić taką informację już w ogłoszeniu o prowadzonym przetargu. Równie istotne jest jednak odpowiednie sformułowanie zapisów umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, tak aby uregulować wszystkie możliwe do wystąpienia kwestie sporne dotyczące zasad wypłacenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.