Partnerzy serwisu:
Obwieszczenie o licytacji komornik sądowy zamieszcza, co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (centralnego organu samorządu zawodowego komorników pod adresem: https://licytacje.komornik.pl).

W sądowym postępowaniu egzekucyjnym zajęta nieruchomość może zostać sprzedana jedynie w drodze publicznej licytacji. Jest to jedna z zasad obowiązujących w egzekucji z nieruchomości. Od tej zasady ustawodawca wprowadza wyjątki:

 1. dotyczące przejęcia nieruchomości rolnej przez współwłaściciela niebędącego dłużnikiem osobistym, przed licytacją lub po pierwszej licytacji (art. 958, 959 i 982 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.; dalej: „kpc"));
 2. dotyczące przejęcia nieruchomości rolnej przez wierzyciela egzekwującego i hipotecznego oraz współwłaściciela każdej nieruchomości po drugiej licytacji;
 3. dotyczące uproszczonej egzekucji z nieruchomości (art. 10131 i n. kpc).

Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania ani też przed uprawomocnieniem się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję. Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może złożyć taki wniosek jedynie w przypadku, gdy wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania, którą dokonuje komornik sądowy na podstawie opinii w formie operatu szacunkowego sporządzonej przez biegłego. Licytacji w/w nieruchomości nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.         

Obwieszczenie o licytacji komornik sądowy zamieszcza, co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (centralnego organu samorządu zawodowego komorników pod adresem: https://licytacje.komornik.pl). Dodatkowo na wniosek i koszt strony komornik może zarządzić ogłoszenie również w inny wskazany przez nią sposób, w szczególności w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. W ogłoszeniu w dzienniku wskazuje się jedynie oznaczenie nieruchomości, czasu i miejsca licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania oraz wysokości rękojmi, jaką licytant powinien złożyć. Z tych miejsc potencjalny licytant może czerpać wiedzę na temat licytacji nieruchomości.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie. Zwolnione od złożenia rękojmi są osoby i podmioty, którym przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem.

Najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji (tzw. cena wywołania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego. Licytację prowadzi komornik sądowy. Przebieg licytacji sąd utrwala również za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta jest wystarczające do odbycia przetargu.

W drugiej części artykułu pt. Licytacja nieruchomości cz. II, omówię przebieg licytacji oraz skutki nabycia nieruchomości, a także okoliczności wyznaczenia drugiej licytacji.

              dr Tomasz Góra

 • Pre Pack - co to takiego?

  pre pack
  Jerzy Sławek
  Pre Pack, bo takiej nazwy łatwiej używać, to szybka możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo składników majątkowych stanowiących znaczną część upadającego przedsiębiorstwa, która następuje wraz z ogłoszeniem upadłości tego podmiotu, którego majątek jest sprzedawany.
  Upadłość
 • Kupowanie ruchomości od syndyka

  zbywania ruchomości
  Jerzy Sławek
  Co zazwyczaj sprzedają syndycy? Ponieważ najwięcej upadłości dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. konsumenci), często w skład masy upadłości wchodzą rzeczy stanowiące rzeczy codziennego użytku, które nie są niezbędne upadłemu w gospodarstwie domowym.
 • Jak kupić nieruchomość u syndyka?

  nieruchomości
  Jerzy Sławek
  Generalnie w polskim systemie prawnym kupno nieruchomości jest stosunkowo bezpieczna operacją, gdyż nad wszystkim czuwa Notariusz, bez którego nie jest możliwe zawarcie prawnie skutecznej transakcji.
  Sprzedaż nieruchomości przez syndyka