Partnerzy serwisu:
W polskim systemie prawa funkcjonuje pojęcie usług zastrzeżonych. Jednym z przykładów takich usług są zastrzeżone usługi pocztowe.

Pytanie

Przedmiotem naszego zamówienia są usługi pocztowe. Kwota wydatkowana w ciągu całego roku wynosi powyżej 14.000 euro dla przesyłek do 50g, a dla przesyłek powyżej 50g jest to kwota 2.000 zł dla. Jaką procedurę wybrać, czy z wolnej ręki, czy przetarg nieograniczony?

Odpowiedź

W przedstawionej sytuacji do obu zamówień nie trzeba stosować ustawy Prawo zamówień publicznych.

W polskim systemie prawa funkcjonuje pojęcie usług zastrzeżonych. Jednym z przykładów takich usług są zastrzeżone usługi pocztowe. Są to usługi pocztowe zarezerwowane dla Poczty Polskiej. Zgodnie z Prawem pocztowym operatorowi publicznemu przysługuje wyłączność (z zastrzeżeniem dotyczącym ceny minimalnej operatora prywatnego) świadczenia usług pocztowych, polegających na:

1. Przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym:

a. przesyłek z korespondencją,

b. przesyłek reklamowych,

c. przesyłek innych niż wymienione w lit. a i b, nadanych w sposób uniemożliwiający sprawdzenie zawartości o masie nieprzekraczającej 50g;

2. Przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie zagranicznym przesyłek o masie nieprzekraczającej 50g;

3. Przyjmowaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek z korespondencją, o ile w procesie przyjmowania lub doręczania stają się one przesyłkami o masie nieprzekraczającej 50g (art. 47 ustawy Prawo pocztowe).

Usługi zastrzeżone nie wymagają stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Prawo zamówień publicznych, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług (art. 4 pkt 6 ustawy Pzp). Jednym z typów takiego wyłączenia stosowania ustawy są zastrzeżone usługi pocztowe, które wykonuje operator publiczny.

Niektóre usługi pocztowe nie wymagają dużo formalności?

A zatem do zamówienia na usługi pocztowe dotyczące przesyłek do 50 g można zrezygnować z formalności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, z uwagi na ustawowe zastrzeżenie wykonywania tych usług dla Poczty Polskiej. Podobnie do zamówienia dotyczącego przesyłek powyżej 50 g również można nie stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że wartość tego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). W przypadku usług pocztowych wyłączenie stosowania ustawy do usług zastrzeżonych powoduje, że do tych zamówień nie stosuje się żadnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym samym ich wartość nie musi być sumowana z innymi - nawet podobnymi usługami.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 6 i 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); art. 47 ustawy z 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim specjalizującym się m.in. w prawie zamówień publicznych. www.portalzp.pl