Partnerzy serwisu:
Przez zamówienie publiczne rozumieć należy odpłatne umowy zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Pytanie

Czy zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, które pokrywa gmina w związku z obowiązkiem ustawowym (art.17 ust 3a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty) jest zamówieniem publicznym? Jeśli tak, to czy można stosować wobec tego wydatku art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010. 113.759), jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 14.000 euro?

Odpowiedź

Przez zamówienie publiczne rozumieć należy odpłatne umowy zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Opisane przez Ciebie przypadki stanowią refundację kosztów poniesionych przez rodzica na dany cel, jakim w tym przypadku jest dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Refundacja przekazywana jest bezpośrednio na rzecz rodzica dziecka, a nie wykonawcy.