Partnerzy serwisu:
Prawidłowe będzie udzielenie drugiego zamówienia po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki pomimo wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro.

Pytanie:

Zamawiający w 2016 roku udzielił zamówienia na realizację usługi dotyczącej dowozów szkolnych. W siwz i ogłoszeniu została przewidziana możliwość udzielenia zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Już raz zlecono zamówienie w tym trybie, a jego wartość przekroczyła 30.000 euro. Zamierzamy ponownie skorzystać z tej możliwości tj. udzielić zamówienia na dowozy szkolne w miesiącach styczeń–czerwiec 2019 r. Wartość tego zamówienia będzie znacznie mniejsza niż 30.000 euro. Zamówienie nie przekroczy także limitów czasowych ani kwotowych opisanych w siwz, ale mamy wątpliwość, jak szacować jego wartość. Czy będzie nią suma wszystkich zamówień udzielanych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i do obydwu przypadków należałoby zastosować procedurę z wolnej ręki, czy też wartość dla każdego zamówienia dodatkowego szacuje się oddzielne i wtedy do pierwszego stosuje się tryb z wolnej ręki a do drugiego wewnętrzną procedurę jednostki, ponieważ jej kwota nie przekroczy 30.000 euro?

Odpowiedź:

Prawidłowe będzie udzielenie drugiego zamówienia po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki pomimo wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro.

Przedstawione stanowisko wynika z treści art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, który jako wartość zamówienia określa łączną kwotę poszczególnych jego części.

Więcej na Portal ZP

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior