Partnerzy serwisu:
W sytuacji, gdy wszystkie oferty przekraczają możliwości finansowe zamawiającego, zamawiający nie musi dokonywać formalnego wyboru oferty, aby w konsekwencji unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym, zamawiający otrzymał oferty, które przekraczają wartość zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć kwoty na to zadanie. Procedura jest prowadzona w trybie odwróconym. Czy zamawiający musi wybrać najkorzystniejszą ofertę i dopiero potem wolno mu unieważnić przetarg? Jak zamawiający w trybie pełnej elektronizacji powinien zwrócić wadium wniesione w formie gwarancji bankowej? Ten sam problem pojawił się z ofertą, która wpłynęła po terminie.

Odpowiedź:

W sytuacji, gdy wszystkie oferty przekraczają możliwości finansowe zamawiającego, zamawiający nie musi dokonywać formalnego wyboru oferty, aby w konsekwencji unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Takie podejście do omawianego zagadnienia zostało zaprezentowane przez Krajowa Izbę Odwoławczą w wyroku z 13 marca 2018 r. (sygn. akt KIO 391/18), w którym wskazano, że:

„W ocenie składu orzekającego nie ma podstaw, aby w przypadku zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzpzamawiający mógł poprzestać na ocenie ofert (tj. z pominięciem badania, czy wykonawca którego oferta zajęła pierwsze miejsce w tak powstałym rankingu nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu), a następnie z powołaniem się na przepis art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

Nie można bowiem tracić z pola widzenia, że dopiero po badaniu, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zamawiający ma pewność, że oferta taka może zostać wybrana jako najkorzystniejsza.

(…) W stanie faktycznym będącym przedmiotem rozpoznania w przedmiotowej sprawie odwoławczej Zamawiający nie przeprowadził w sposób kompletny czynności polegającej na badaniu i oceny ofert, ponieważ nie wezwał wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca ten nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a wskazanych w treści ogłoszenia o zamówieniu i siwz zamawia. Jest to okoliczność bezsporna. 

Takie postępowanie Zamawiającego można by uznać za prawidłowe, gdyby ceny wszystkich ofert przekraczały kwotę, jak Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia".

Więcej na portalzp.pl

Marta Mikulska-Nawacka

Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.