Partnerzy serwisu:
W zależności od okoliczności mogłyby zaistnieć przesłanki wykluczenia wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 16?17 ustawy Pzp.

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych wpłynęły dwie oferty. Wykonawca z pierwszej pozycji rankingowej został wezwany do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia. Złożył je i wybrano jego ofertę. Wykonawca z drugiej pozycji rankingowej poinformował zamawiającego i skutecznie wykazał, że wybrany podmiot nie spełnia warunku. Zamawiający, po weryfikacji dokumentów, podzielił stanowisko tego wykonawcy. Czy należy wezwać wybranego oferenta do wyjaśnień, a potem zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp − do złożenia prawidłowych dokumentów, czy też wykluczyć go z postępowania za składanie nieprawdziwych informacji?

Odpowiedź:

W pytaniu nie wskazano, na czym polega niezgodność przedłożonych przez wykonawcę dokumentów ze stanem faktycznym. W zależności od okoliczności w omawianym przypadku mogłyby zaistnieć przesłanki wykluczenia wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 16−17 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji lub który zataił te informacje bądź nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Stosownie zaś do art. 24 ust. 1 pkt 17 wykluczeniu podlega także wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające zamawiającego w błąd i mogące mieć istotny wpływ na decyzje w postępowaniu.

Mata Mikulska-Nawacka

Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Więcej na www.portalzp.pl