Partnerzy serwisu:
Jak obliczyć szacowaną cenę paliwa w zapytaniu ofertowym?

Pytanie:

Przygotowuję postępowanie w trybie zapytania ofertowego na bezgotówkowy zakup paliw płynnych w latach 2019−2021. Szacowana wartość zamówienia na dwa lata (wyliczona na podstawie bieżącego zużycia w poprzednich 12 miesiącach x 2 lata, pomnożona przez aktualną cenę hurtową netto na stronie PKN ORLEN + prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług) wynosi: 113.073 zł netto, czyli zamówienie do 30.000 euro.

Kryteria oceny ofert to:

średnia cena brutto za 1 litr oleju napędowego ON na dystrybutorze u wykonawcy z podanego dnia − 47%,

upust do zaproponowanej ceny brutto oleju napędowego ON − 50% wyrażony w złotych,

średnia cena za 1 litr benzyny PB95 na dystrybutorze z podanego dnia − 3%.

Wykonawca ma podać w ofercie wartość brutto, na którą składa się: cena 1 litra oleju x szacowana ilość zawarta w specyfikacji + cena za 1 litr benzyny x szacowana ilość zawarta w specyfikacji − upust od ceny oleju napędowego obowiązujący w trakcie trwania umowy. Czy sposób szacowania i oceny ofert jest prawidłowy? Co się zdarzy, jeżeli, hipotetycznie, jeden z wykonawców złoży ofertę powyżej 129.300 zł, ale brutto. Czy wystarczy odliczyć VAT, by wiedzieć, że oferta przewyższa próg?

Odpowiedź:

Dostawy paliwa w ocenie autora stanowią dostawy powtarzające się okresowo, bowiem ich realizacja odbywa się w określonych odstępach czasu, stosownie do potrzeb zamawiającego, a nie jednorazowo. W konsekwencji do ustalenia ich wartości zastosujemy przepisy art. 34 ust. 1 ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę, iż wartość szacunkowa ustalona przez zamawiającego z wykorzystaniem art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jest zbliżona do progu stosowania ustawy, to zamawiający, dochowując ostrożności mającej na celu uniknięcie naruszenia art. 34 ust. 2 ustawy Pzp (wyboru metody szacowania w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy), powinien porównać ww. wartość z tą uzyskaną z wykorzystaniem metody określonej w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Metoda ta przewiduje obliczenie szacunku na podstawie zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej dostawie. W takim przypadku wydaje się zasadne, iż jednym z czynników, które trzeba uwzględnić, ustalając ww. wartość, powinna być kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp. Choć ww. przepisy odnoszą się do okresu 12 miesięcy, to adekwatne wydaje się przyjęcie czasu realizacji, jaki zamawiający przewiduje dla określonego zamówienia (w przedmiotowym wypadku 2 lat).

Ceny ofert złożonych w przetargu nie mają natomiast wpływu na ocenę prawidłowego w świetle ustawy Pzp ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Marcin Czeluśniak

Więcej na www.portalzp.pl